Юлия Хирбээ: дизайнер, сайгарлыкчы, башкы

Амгы үеде аныяк ада-иелер уругларын школадан дашкаар немелде өөредилге төптеринче киирери чаңчыл апарган. Ындыг төптерниң бирээзи — бистиң республикада мода адырында көскү черни ээлей берген «Урянхай» модельдиг агентилел. Ооң удуртукчузу Юлия Хирбээ-биле таныжаа­лыңар.

Юлия Тес-Хем кожууннуң Самагалдай суурга төрүттүнген. ТывКУ-нуң технология болгаш хуу бүдүрүлге салбырын дооскан. Ол чаптанчыг 5 харлыг оолдуг. Оглунга хөлчок ынак. Ажылы чай чок-даа бол, хөй үени оглу-биле солун кылдыр эрттирип турар.
Кижи бүрүзүнүң чашкы күзели турар болгай. Юлия эмчи болуксаар турган. Ындыг-даа болза амыдырал-чуртталганың аайы-биле ол билдингир дизайнер, хуу сайгарлыкчы, уругларның ынак башкызы болган.
— Юлия, университетти доозупкаш, каяа ажылдап эгелээн силер?
— Дээди эртемни чедип алгаш, танцы-сам болгаш тыва костюм театры «Эдегейге» 6 чылдың дургузунда бедик арга-дуржулгалыг башкылар-биле ажылдап, олардан хөй-ле чүүлдү билип алган мен. «Бодум бир чаа чүүлден ажыдып, уругларны өөредип шенеп көрзүмзе» деп изиг бодалдар ол бир кезек үелерде бажымдан ыравастаан. Ынчалдыр-ла 2012 чылда модельдиг агентилелди ажытканым ол.
— Солунун, күзел күштүгде шупту чүүл бүдүп, боттаны бээр болгай харын. Агентилелдиң ажыл-агыйының эге базымнарын чугаалап көрүңерем?
— Кижиге кандыг-даа ажылды кылып эгелеп алыры черле бергедээшкиннерлиг болур. Эгезинде модельдиг агентилел ажыттынар деп чарлал кылырымга, 230-ден көвей уруглар бижидип алган. Бирги кичээлдеривис спорт залдардан эгелээн. Ол үеден ам бо үеге дээр 5 аңгы черлерни арендалап ажылдап, өөренип турган бис.
— Агентилелдиң амгы байдалын сонуургадып көрүңерем, Юлия?
— Уругларга таарымчалыг байдалды тургузары-биле, банкылардан хөй түңнүг чээлини алгаш, эрткен чылдан тура, чаа тудугну кылып эгелээн бис. Бо чылын сентябрьдан тура, чаа оран-саваже кирип, кичээл­деривисти чаа туттунган бажыңга эрттире бергенивис – биске дыка улуг өөрүшкү болган. Сооктарның келгенинден одалга талазы-биле берге байдалга келген бис. Таптыг-ла ол үеде Тываның Сайгарлыкчы чорукту деткиир фондузу биске дыка улуг деткимчени көргүзүп, чиигелделиг микро-чээлини берген. Ооң дузазы-биле 1 сая түңнүг акшаны ап, одалга айтырыын шиитпирлеп кылып, агентилеливисти сайзырадып, иштики-даштыкы ажылдарывысты кылып турар бис. Дыка-ла улуг дузаны алдывыс. Ол дээш четтиргенивис илередир-дир бис.
— Ылап-ла, дыка улуг деткимче-дир. Чылыг, чырык, чараш төпте бо үеде каш башкы ажылдап база каш уруглар кичээлдеп турарыл?
— Бо хамчыктыг берге аарыг үезинде кээп турар уругларывыс саны эвээжээн. 5-тен 25 харга дээр 130 санныг уругларны аңгы-аңгы бөлүктерге чарып, кичээлдерни эрттирип турар. 10 ажыг санныг сорук-чүткүлдүг, бурунгаар көрүштүг хореограф, психолог, визажист, дизайнер башкылар агентилелде хаара туттунган. Оон аңгыда кыдат болгаш англи дылдарны аныяк башкылар уругларга өөредип турар.
Удаа-дараа уругларга янзы-бүрү мөөрейлерни эрттирип турар бис. Олар омак-сергек хөөннүг идепкейлиг киржип турарлар.
— Агентилелге уруглар баштай келгеш, кандыг болур-дур? Уругларның салым-чаяан­ныын канчаар эскерип каар-дыр силер?
— Кижи бүрүзү чараш бис. Бодунга бүзүрели чок азы бүзүрели улуг-даа уругларывыс бар болур. Олар биске келгеш, бодунуң кайы хире чаражын делгем көрүп, бодун үнелеп, бир аңгы көрүш-биле көрүп эгелээр.
Агентилелдиң кол сорулгазы – уруг­ларны келир үеде чуртталганың кадыг-бергезинге торулбайн, бодунга бүзүрели улуг, иштики делегейи байлак, даштыкы хевири чараш кижилер кылдыр өөредири болур. Бистиң агентилелге уругларын эккеп турар ада-иелер дээрге-ле, биске, бистиң ажылывыс­ка бүзүрели улуг болуп турары ол деп бодаар бис. Эң кол үнелиг чүүл, ада-иелерниң бүзүрели болуп турар — деп, Юлия Романовна онзалап чугаалаан.
Юлия бичии-ле хостуг үезинде чуруттунарынга, келир чаа коллекцияны бажынга бодап, ону саазынче чараш кылдыр үндүр чуруур. Угаан-медерелин сайзырадып, номнар садып алгаш, ночуттунарынга ынак. Бо 8 чылдар иштинде агентилелдиң модельдери кандыг-кандыг улуг мөөрейлерге киришпээн дээр! Оларның шаңнал-макталдарын санаар болза, төнмейн баар. Аңгы-аңгы чараш чурттарны шуптузун кезип, дыштанып каапканнар. Уруг­лар бот-боттарынга дузалажып, деткижип чоруурлар. Башкылары-биле чоок эжи дег чугаалажыр, сагыш-сеткилин ажыдып, оларның арга-сүмезин үргүлчү ап чоруур.
Юлия Романовна Хирбээ — быжыг тура-соруктуг, изиг чүткүлдүг. Ооң көдүрлүүшкүннүг хөөнү амгы ажыл-агыйынга дузалап чоруур. Юлия, ам-даа бурунгаар!
Алдынай СААЯ

#поддержкамалогобизнеса #тыва #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Чүнү-даа кылбас кижи частырыгга таварышпас
Следующая запись
Өөредилге яамызы ажылын түңнээн
Меню