Волонтержу аныяктар чаңгыс чер-чурттугларын кагбас

Республика октябрь 30-ден ноябрь 7-ге чедир ажылдавас хүннерге белеткенип турар. Коронавирус аарыы Тывага нептереп тараан үеден бээр аныяк эки турачылар улуг назылыгларга дузалажып эгелээн. Волонтержуларның тускай штавы Кызыл хоорайның Московская кудумчузунда ажыттынган. Коронавирус хамчыының уржуундан чарлаттынган ажылдавас хүннерде эки турачылар улуг назылыгларга (60+) база кадыкшылының аайы-биле кызыгаарлыг арга-шинектиг улуска аъш-чем, эм-дом садып алырынга дузалажыр. Бир эвес бо хүннерде дуза хереглээн улус бар болза, дараазында 88002003411 дугаарже долгааш, чагыгны арттырып болур. Волонтерлар бажыңнарже кирбес, олар санитар-эпидемиологтуг негелдени сагыыр.

«Бистиң чаңгыс чер-чурттугларывыс мындыг үеде бот-боттарынга дузалажып, берге байдалга таварышкан улуска дузазын дораан чедире бээрин чаңгыс эвес удаа эскерген бис. Бо удаада база коронавирус хамчыын нептеретпези-биле, бажыңнарга артып, а дуза херек апарган болза, бистиң изиг шугумувус дугаары-биле харылзажырын кыйгырар-дыр мен. Оон аңгыда бо хүннерде #Маленькие_радости_для_врачей Бүгү-россия чергелиг акция езугаар «кызыл зонада» эмчилерге амданныг аъш-чемни чедирер бис» — деп, «Тываның буянныг чүректери» аныяктарның хөй-ниити организациязының даргазы Артыш Монгуш чугаалаан.

Волонтержу аныяктар октябрь 30-ден ноябрь 7-ге чедир #Мывместе/Бискадыбис акцияның адаа-биле ажылдаарын сагындыраал.

 

Материалды Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

 

#МыВместе #стопкоронавирус #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Съезд сказителей и хоомейжи переносится на 11-12 ноября
Следующая запись
Как будут работать органы правопорядка в нерабочие дни?
Меню