Уруглар хоолулуг чемни чип турар

Кызылдың 9 дугаар гимназиязы эге класстың өөреникчилерин халас изиг чем-биле бо айның 15-тен эгелеп чемгерип эгелээн. Кызылдың солагай талакы эрииниң дачаларында чурттап турар уругларның хөй кезии ук гимназияда өөренип турарын билир бис. Ынчангаш ырак черден келир уруглар школага изиг чемни чип турары кончуг эки. Эге класстың өөреникчилери шупту 1200 кижи чемненип турар. Бир чемненирде-ле 3 класска олуттарны белеткээн турар. Эртенгиниң 8 шак 30 минутадан эгелээш 15.40-ге чедир 1-ден 4 класстың уруглары чемненир. А 5-тен өрү класстың уруглары амдыызында болдунар шаанче чемненип турар. Хоорайның үндүрүп берген акшазы-биле ам-даа немей аяк-сава, чем кылыр дериг-херекселдерни школаның чагыы езугаар эккеп эгелей берген. Ынчангаш бо хонуктарда 5-тен өрү улуг класстарның чемненилгезин эптиг кылдыр организастап кылып турар. Улуг класстар эге класстардан аңгы олуттарга болгаш аңгы черден чем садып чиир апаарлар. Ынчангаш чемненилге черинге ийи ажылчын олут немээр. Эге класстың өөреникчилерин чогуур органнарның бадылап каан хоолулуг продуктуларындан тургустунган менюну кылгаш, чемгерип турар.
— Школаның чемненилге черинде 8 кижи ажылдап турар бис. Эртен даң бажында-ла чедип келгеш, уругларны чемгерер шакка чедир белен турар бис. Бир бөлүк чемненип кааптарга, аяк-савазын 60 минута иштинде дезинфекция кылыры-биле тускай эзилдиригге тургузар. Столдарны, шаланы база хлорлуг эзилдириг-биле аштааш, дараазында уругларга өске аяк-саваны ажыглаары дээш, чурум езугаар арыг-силигни сагып турар бис. Эскерип турарывыска, уруглар капуста, балыктан котлета дээн чижектиг чемнерни шоолуг чивес-тир. Рис, рожки, картофель-биле кылган чемнерни дыка чиирлер. Чоорту янзы-бүрү хоолулуг чемнерниң кандыызын-даа чип өөрени бээр боорлар. «Бичии улустуң өзүлдезинге, кадык болурунга херек чемнер-дир, уруглар, арттырбайн төндүр чиңер» деп чагып тур бис – деп, школаның улуг повары Айдыс Сарыглар чугаалады.
#ГорячееПитание #Подготовке_к_зиме #Учебники #Номнар#Кышка_белеткел #Школы #Дети #Тыва #9гимназия #Тыванын_аныяктары_солун
#Сылдысчыгаш_солуну
Предыдущая запись
Артыш Монгуш: «Молодежь за губернатора»
Следующая запись
Есенинниң неделязы
Меню