Тывада эпидемиологтуг байдал кандыгыл база школачыларның «Кадыкшыл дневнигин» кылып турар бе?

✅ Эрткен неделя дургузунда Тывага 487 лабораторлуг бадыткаттынган Covid-19-тен аараан кижи бүрүткеттинген. Ооң мурнунда неделяга бодаарга, 0,8 хуу эвээжээн. Республиканың кадык камгалал яамызының сайыды Анатолий Югайның дыңнатканы-биле алырга, хүн бүрүде аарыг кижилерниң саны 67-74 сан деңнелде турар. Ынчангаш эки талазынче өскерилге чогундан республиканың девискээринге санитар-эпидемиологтуг негелделерни кошкадыр арга чок.

Тывада коллективтиг иммунитет ам-даа чедип алдынмаан, чурттакчы чон вакцинацияның бүрүн курузун чүгле 52,9 хууга эрткен. Ооң-биле чергелештир 60 хардан өрү назылыг хамаатыларның ортузунда ковидке удур тарылга темпизи эвээжээн.

Чүгле коронавирус хамчыынга удур тарылга аарыгдан эң-не үре-түңнелдиг камгалал дээрзин сагындыраал. Республиканың девискээринде ниитизи-биле 43 тарылга пунткулары ажылдап турар. Ооң иштинде «5 звезд», «Гаруда», «Курай», «Восточный» көдээ ажыл-агый рыоногунда, 1 дугаар МЖК микрорайонунда, Правобережная, 48 адресте тарылга кабинеттери бар.

Ноябрь 11-ниң хүнүнден эгелээш, эртенгиниң 10.00 шактан кежээкиниң 23.00 шакка чедир Щентинкин Кравченко кудумчузунуң 61 дугаар бажыңда республиканың дугаары 1 эмнелгезиниң консультация-диагностиктиг поликлиниказында тарылга пунктузу ажылдап турар.

Ол ышкаш бо неделядан эгелээш, өөредилге черлеринде, уруглар садтарында назы четпээннерниң «Кадыкшыл дневнигин» чорудуп эгелээн. Ээрбек ортумак школазында аныяк башкы Чаяна Пичи-оолдуң дыңнатканы-биле алырга, школачыларның өг-бүлезинде кежигүннерин, улуг кижилерниң ковидке удур тарылга алган-албаанын тодарадып, дневниктерни долдурганнар.

Маскаларны кедип, холду чуп, социал дистанцияны сагыыры – бо хүннүң чарылбас кезээ!

#эпидемиологтуг байдал #стопкороанвирус #тыванын_аныяктары

Алена НАН-ХОО белеткээн.

Предыдущая запись
«Мисс и Мистер Студенчество России-2021»
Следующая запись
 Кадыкшыл дневниги школаларда чаа чүүл эвес
Меню