Школачыларга кадыкшыл дневнигин ажыдары чугула

✅ Дыка хөй чурттарда ковидке удур тарылганы назы четпээннерге салыр мурнунда ада-иезиниң чөпшээрели херек. А Швецияда бичии уруг тарыдар-тарытпазын боду шиитпирлээр. Ол ышкаш ук чурттарда назы четпээннер иммунизация курузун эрткеш, сертификатты алыр. Чамдык чурттарда, чижээлээрге, Италияда тарылга алган дугайында документизин школадан аңгыда, бүгү черлерге көргүзер. А спортчу секцияларже сертификат чокта, школачыны киирбейн барып болур. Ындыг-даа болза, Сингапурда оон-даа шыңгыы: ында вакцинаның ийи кезээн албаан шаанда, уругнуң театр, музей, спортчу зал кирер эргезин кызыгаарлаан.

Бичии чаштарга ковидке удур тарылганы Кыдат бир дугаар чөпшээрээн. Ында уругларны 3 хардан эгелеп тарыыр. Чоокку үеде Аргентина база чаштарны тарыдып эгелээн. Кубада мырыңай 2 харлыг чаштарны безин ковидке удур тарыдып турар.
Оон аңгыда, Бразилия, Словакия, Латвияда база элээдилерни ковидке удур тарыдып эгелээн.

Тывага база школачыларга кадыкшыл дневнигин ажыглап эгелээрин сүмелеп турар. Ооң дугайында регионнуң чазак даргазының оралакчызының хүлээлгезин күүседип турар Александр Брокерт бөгүн эрткен брифингиге мынчаар тайылбырлаан: «Оперативтиг штабка хүннүң-не республиканың девискээринде коронавирус хамчыының байдалын сайгарып чугаалажып турар бис. Ковидтен аарып турар улустуң аразында назы четпээн уруглар хөй. Олар база аарыгны берге эрттирип турар. Ынчангаш школачыларга кадыкшыл дневнигин ажыдарын сүмелээн. Аңаа уругларның кайда, кымның-биле чурттап турарын тодаргайы-биле айтыр. Россияның төп регионнарынга бодаарга, Тывада демографтыг байдал көңгүс өске болгай. Бистиң республикавыста өг-бүлелер эвээш дизе, 4-5 ажы-төлдүг болур, ооң кырындан кырган ада-иези-биле чаңгыс бажыңда чурттап чоруурлар хөй. Ынчангаш кадыкшыл дневнигинге өг-бүле кежигүннериниң ковидке удур тарылганы алганын айтыры үениң негелдези болу берген».
Школачыларга кадыкшыл дневнигин кылган соонда, назы четпээннер ортузунга ковидке удур тарылга чорударының баштайгы базымнары эвес бе деп айтырыг база тургустунган. «Амгы үеде назы четпээннерге салып болур вакцинаны ажылдап кылып турарын билир бис. Ол чүгле келир чылдың январь-февраль айдан бээр эгелеп болур. Ындыг-даа болза өг-бүле иммунитедин тургузары-биле ажылды кошкатпас ужурлуг бис» — деп, Александр Брокерт демдеглээн.

Чурукту Интернеттен алган.

#стопкоронавирус #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
 Добрые Сердца Тувы продолжают согревать сердца пожилых
Следующая запись
 Маадырлар уттундурбас
Меню