Пандемия үезинде сайгарлыкчыларга чиигелделиг хемчеглерни ажылдап кылган

Бөгүн чазактың аппарат хуралынга ТР-ниң Чазак Даргазының оралакчызы – экономика сайыды хүлээлгелерни күүседип турар Айдыс Сат пандемия үезинде биче болгаш ортумак бизнеске деткимче көргүзериниң хемчеглерин Тываның экономика яамызы ажылдап кылганын илеткээн. Биче болгаш ортумак бизнестиң сайгарлыкчылары «Антиковид» микрочээлини ап болур. Бо хүннерде сайгарлыкчыларны деткиир фондуга барып, 300 муң рубль түңге чиигелделиг микрочээлини, долаа салбайн алыр арга бар. Ук чээлини пандемия үезинде хүн бүрүнүң чарыгдалдарынче ажыглаары-биле сайгарлыкчыларга деткимче кылдыр тургускан. Бир эвес кызыгаарлаашкыннарның уржуундан чээлини төлээр аргазы чок апарганда, ооң кол түңүн 3 ай дургузунда соңгаарладып болур.
Оон аңгыда чээли алыкчыларының хуусаазын эрттирип алган өрелериниң торгаалдарын болгаш хөөлерин үндүр бижиир акция чоруп турар. Айдыс Саттың дыңнатканы-биле алырга, акция егузаар кол өрени кайы хирени төлеп алган-дыр, ол хире торгаал түңүн казып бээр. Акция бо хүнде ажылдап эгелей берген, ынчангаш сайгарлыкчылар кол өрелерин ам төлеп ап болур.
Амгы үеде 2021 чылда биче болгаш ортумак бизнесте эң-не когаралга таварышкан сайгарлыкчыларның ажылдакчыларынга кудуку шалыңның 1 хемчээлин төлеп бээри-биле субсидия деткимчезинге мөөрейни чарлаан. Ооң-биле чергелештир күрүне болгаш муниципалдыг эт-хөреңги хөлезилеп турар сайгарлыкчыларны хөлезилел төлевиринден хостаан.
Пандемия үезинде биче болгаш ортумак бизнеске чиигелделер дугайында тодаргайы-биле Тываның Экономика яамызындан билип ап болур.

Чурукту Интернеттен алган.

#стопкоронавирус #чазак #аппаратхуралы #ховалыг #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Коронавируска удур тарылганы албан алыр хамаатыларның даңзызын тургускан
Следующая запись
«Социал картофель» —  өг-бүлелерге деткимче
Меню