Онлайн-хемчеглер көзүлбейн турар

«Культура яамызы бир дугаарында 65+ хардан өрү улуг назылыгларны бот-аңгыланыышкынче чурумунче чоруткан. Культура-массалыг хемчеглерни хораан, ынчангаш бо талазы-биле дужаалды үндүрген бис. Бо үеде уругларның уран чүүл школазында 3 уруг коронавирус хамчыындан аараан. Колледжте база контактылаан сургуулдарны онлайн-өөредилгеже чорудуп турар бис. Уран-чүүл школазының болгаш колледжтиң директорлары хүннүң-не байдалды илеткеп турарлар. 198 кижи Национал театрда ажылдап турар. Оларны частан тура, бот-аңгыланыышкын чурумунче үндүрген, ынчалза-даа онлайн-хемчеглерни чорудуп турар. Россияның Культура яамызының айыткалы езугаар чүгле онлайн-хемчеглерни чөпшээреп турар» — деп, Тываның культура яамызының сайыды Алдар Тамдын илеткээн.
«Мен интернеттиң идепкейлиг ажыглакчызы мен, ынчалза-даа мээң телефонумга театрның чорудуп турары онлайн-хемчеглери көзүлбес-тир. Шак ынчаар ажылдаар болза, бодунуң фамилиязын безин уттуп болур-дур. Бо ажылды идепкейжидерин сүмелеп тур мен, бо ажылды шупту удуртукчулар кичээнгейге алыры чугула. Бир эвес интернет четкизинде ажыл-агыйыңар көзүлбейн турар болза, чүнү кылып турар силер. Бо дээрге чүгле коронавирус үезинде эвес, а доктаамал болур ужурлуг» — деп, Шолбан Кара-оол удуртукчуларны шүгүмчүлээн.
Мира КОНГУЛ-ООЛ
#стопкоронавирус #тыва #чазак #аппаратноесовещание #тыванын_аныяктары_сылдысчыгаш_солуннар

Предыдущая запись
Өөредилгениң шынарынга хамаарыштыр тода харыы чок
Следующая запись
Интернационалчы найырал дугайында
Меню