Назы четпээн уруглар ортузунда коронавирус аарыының байдалы

✅ ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызының #Тыванын_аныяктары солунга дыңнатканы-биле алырга, назы четпээн уруглар ортузунда коронавирус хамчыы ам-даа нептереп турар.

Ниитизи-биле республикада 175 школада 71600 уруг өөренип турар. Бо хүнде школаларда 65407 уруг өөренип келген, оларның 6093-ү өөредилге албан черлеринче келбээн. Алды муң ажыг уруг школаже кээп шыдаваан чылдагаанын өөредилге яамызы тодараткан: ковидтен аараан 190 өөреникчи бар (лабораторлуг бадыткаттынган), ОРВИ болгаш өске-даа аарыглардан 5020 уруг аараан, өске чылдагааннардан 622 назы четпээн уруглар школаже кээп шыдаваан, ковид аарыглыг улус-биле харылзашкан болгаш бот-кызыгаарлаашкында азы ырактан өөренип турар уругларның саны 361 кижи.

Ноябрь 29-туң медээзи-биле алырга, дистанциялыг өөредилгеже 136 классты чоруткан болгаш, ынаар 3053 өөреникчи кирип турар. Дистанциялыг өөредилгеже кирген школалардан Бай-Тайгада 3 класс, Барыын-Хемчикте 4 класс, Чөөн-Хемчикте 17 класс, Өвүрде 3 класс, Бии-Хемде 11 класс, Сүт-Хөлде 6 класс, Таңдыда 2 класс, Тес-Хемде 2 класс, Улуг-Хемде 10 класс, Чаа-Хөлде 5 класс, Чеди-Хөлде 2 класс, Эрзинде 14 класс бар. Ол ышкаш коронавирус хамчыының уржуундан Ак-Довурак хоорайда 6 классты, Кызыл хоорайдан 33 классты дистанциялыг өөредилгеже шилчиткен.

Ноябрь 29-туң медээзи езугаар респубилканың девискээринде 220 уруглар садтары ажылдап турар. Ында 14460 уруг хаара туттунган. Школа назы четпээннерниң өөредилге албан черинче 10792 уруг келбейн турар. Оларның аразында ковидтен аараан 24 уруг бар, ОРВИ болгаш өске-даа аарыглардан 4452 уруг аараан. Бот-кызыгаарлаашкында 254, ковид дээш карантинге таварышкан 548 уруг бар. Өске аарыгларның уржуундан карантинге таварышкан 83 уруг бар болгаш, 3338 уруг янзы-бүрү чылдагааннардан келбейн барган.
Өөредилге аямызының медээзинден Алена НАН-ХОО белеткээн.
Чурукту Интернеттен алган.

#стопкороанавирус #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Врач из ЮАР перечислила симптомы «омикрон»-штамма коронавируса
Следующая запись
Алексей Гореславский о ЦУРе и системе «Инцидент Менеджмент»
Меню