МАСКАҢ КАЙЫЛ?

Күүсекчи эрге-чагырга органнары болгаш Хөй-ниитиниң айыыл чок чоруунуң талазы-биле яамы, Иштики херектер яамыларының төлээлериниң киржилгези-биле Кызыл хоорайның хөй чон чыглыр черлеринде рейдилерни чорудуп эгелээн. ТР-ниң Чазак Баштыңының 2020 чылдың апрель 6-да үнген 76 «а» дугаарлыг болгаш бо чылдың май 4-те 113 дугаарлыг чарлыктары ам-даа күштүг хевээр болганда, ооң күүселдезин рейд үезинде көрген. № 76 «а» чарлыкта айытканы болза, 65 хардан өрү назылыг, сааттыг болгаш хан-дамыр, тыныш, чүрек органнарында хоочураан аарыглыг улуска хөй-ниити черлеринче баарын кызыгаарлаан. 113 дугаар чарлыкта камгалал маскаларны албан кедери, социал дистанцияны сагыырын айыткан. Рейдиниң кол сорулгазы эпидемиологтуг байдалда айыттынган шупту дүрүмнерни хажыдыг чок сагыырын чонга сагындырган.
— Күүсекчи эрге-чагырга органнары, ИХЯ ажылдакчылары-биле демнежип алгаш, мындыг рейдилерни кылып турар бис. Ынаар шупту 20 организация кирип турар. Бир хүн 10-у, дараазында 10-у хүннүң-не рейдилерже үнүп турар. Бистиң ажылывыска чон удурланмайн, сагындырыгларны чөптүү-биле хүлээп алыр-дыр. Амдыызында торгаал онаар хире таварылга тургустунмайн турары эки – деп, Хөй-ниитиниң айыыл чок чоруунуң талазы-биле яамының консультантызы Андрей Шокар дыңнаткан.
Хыналда үезинде чоннуң 80-90 хуузу камгалал маскаларны кедип турары илерээн. Шуут маска чок кижилер чок. Масказын карманында, сумказында суп алган чоруурлары бар бооп турар. Кажан «Маскаң кайыл?» деп айтырыптарга, ужулгаш кедип алыр. Чон аразында рейдиниң киржикчилеринге удурланып, хорадап турар кижилер чок. Шупту айыылдыг хамчык үези дээрзин билип, сагындырыгларны хүлээп ап турар.
Кудумчудан аңгыда садыглар, хөй-ниити черлеринче кирип кээрге, эжик аксында антисептиктерни салган, маска чок кижилерни киирбейн турар болду. Садыгжылар чаңгыс удаа ажыглалдың маскаларын, хол-хаптарын кедип алган ажылдап турар.
Камгалал маскаларны карманынга, сумкага, сегелинге эвес, шын кылдыр кедерин чонга сагындырып, аарыгдан камгаланырының дугайында буклеттерни рейд үезинде үлеп берген. Мындыг рейдилер ноябрь 5-ке чедир үргүлчүлээр.
Аржана ЧАМЗЫРЫН

#стопкоронавирус #тыва #рейд #тыванын_аныяктары_сылдысчыгаш_солуннар

Предыдущая запись
 Столько будет стоить тонна угля в 2020 году.
Следующая запись
Өрелиг кижи өөделевес
Меню