Кызыгаарлаашкын чокка ажылдап болур, чүгле ковидке удур тарылганы ыяап эртер

Тываның Баштыңының хүлээлгезин түр күүседип турар Владислав Ховалыг 2021 чылдың июль 6-да үнген «ТР-ниң девискээринге коронавирус хамчыының нептерээни-биле холбаштыр чурттакчы чоннуң санитар-эпидемиологтуг таарымчалыг чоруун хандырары-биле хемчеглер дугайында» 223 дугаарлыг доктаалга өскерлиишкиннерни киирген. Мында кол айтырыг – республиканың девискээринде хөй-ниити чемненилге черлеринге кызыгаарлаашкыннарны кошкаткан. Бо хүнден эгелээш, олар эртенгиниң 6 шактан кежээкиниң 23.00 шакка чедир 25 хуудан хөй эвес келген кижилер-биле ажылдап болур. Оон аңгыда, «Азияның төвү» спортчу-культура төп, «Алдын-Булак» этнокультурлуг комплексти ажыткан. Парктарга, хем эриинге агаарлап болур, музейлер, библиотекалар, турбазалар, дыштанылга бажыңнары ажылын эгелээн. Бо таварылгада – келген кижилерни чүгле 50 хуу чедир киирер.
«Амгы үеде Тывада коронавирус аарыы Россияның деңнели-биле 5-ки черде келген. Ындыг-даа болза ук аарыгның нептерээри бедик деңнелде хевээр. Аарыгның бичии-даа болза, чавырлып турары хөй-ниити чемненилге черлеринге хамаарыштыр чамдык кызыгаарлаашкыннарны кошкадыр арганы берип турар. Ынчалза-даа кандыг-даа байырлыг хемчег эрттирери ам-даа хоруглуг хевээр. Бо талазы-биле хыналда харын-даа күштелир» — деп, экономика сайыды Айдыс Сат дыңнаткан.
Ол ышкаш шупту кафе-рестораннарның ажылчыннары ковидке удур тарылганы 100 хуу эрткен турар. Бир эвес хууда сайгарлыкчылар долузу-биле ажылдап эгелээр күзелдиг болза, коллективин бүрүнү-биле тарыдып алыры чугула. Оон аңгыда катап база кызыгаарлаашкын хемчеглерин болдурбас дизе, эң-не үре-түңнелдиг базым – ковидке удур тарыдып алырын кижи бүрүзү утпаза чогуур.
#стопкоронавирус #снятиечастичныхограничений #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Уругларның айыыл чок чоруу
Следующая запись
Дааранылга коворкингизи кижи бүрүзүнге ажык
Меню