Ковид — коргунчуг аарыг

«Чоокта чаа-ла хүнде 17 кижи аарып турган болза, ам хүнде 58 кижи аарып эгелээн-дир. Сайыт бүрүзү бодунуң адырынга кижилерниң амы-тынын камгалаары-биле ажылды чорудар ужурлуг. Неделя санында аппарат хуралынга ону чугаалап тур мен. Ковид аарыы коргунчуг аарыг-дыр, маңаа чүгле кадык камгалал яамызының илеткели-биле кызыгаарланмас ужурлуг. Ажы-төлүвүстүң кадыкшылы ондактыг байдалда дээрзин хандыр көрүп, ажылыңарга шыңгыы хамаарылгалыг болуруңарны сагындырып тур мен. Даштын соок, ынчангаш спортзалдарже кирген бис деп чугаалар турбазын. Ковидтиң эгезинде кудумчуларга үн улгаттырыкчызы-биле сагындырыышкынны кылып турду. Ам ону кым кылып турар-дыр. Кым-даа эвес» — деп, #Шолбан_Кара_оол чазактың аппарат хуралынга чугаалаан.

#стопкоронавирус #тыва #чазак #аппаратноесовещание #тыванын_аныяктары_сылдысчыгаш_солуннар

Предыдущая запись
Таңдыда 5 тонна тарааны шыгжаан
Следующая запись
КУРГАГ САН-ТҮҢНҮҢ ХЕРЭЭ ЧОК
Меню