Коронавирус аарыы-биле демисел

Коронавируска удур демиселге эң кол чүүл анализтиң харыызын үе-шаанда алыры. Бо талазы-биле бистиң республикавыс багай эвес түңнелдерлиг деп, бо хүнгү чазактың аппарат хуралынга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чугаалааш, Людмила Салчакка сөстү берген.
Людмила Салчак, кол санитар эмчи: — Лабраторлуг шинчилелдерниң түңнелдерин 48 шак иштинде кылып турар. Кадрлар болгаш тест-системаларның хандырылгазының талазы-биле хомудалдар чок. Хүннүң-не эмнелге черлери тест-системаларны чагыдып ап турар. Аарыг кижилерниң 28 хуузу им-демдек чокка аарыгны эрттирип турар. Чоннуң хомудал-бижиктеринге хамаарыштыр алыр болза, Кадык камгалал яамызы-биле кады бо ажылды уламчылап турар бис. Ындыг-даа болза чурттакчы чон харыысалгалыг болуп, санитарлыг нормаларны сагыыры чугула. Маскаларны кедер, антисептиктерни ажыглаар, холду үргүлчү чуур дээш оон-даа өске. Төрел-аймактар өг-бүле байырлалдарынга чыглып, найыр-дой эрттирери хоруглуг. Албан черлеринге санитарлыг негелделерниң сагылгазын удуртукчулар харыылаар. Хууда сайгарлыкчыларга хамаарыштыр алырга, хөй-ниити чемненилге черлериниң ажылдаарының дугайында айтырыг тургустунуп турар. Маңаа эпидемиологтуг байдалдарда санитарлыг негелделерни күүседири албан.
— Людмила Кимовна, Росхереглелхайгаарал албанының негелделерин ажылывыска кол чүүл кылдыр ажыглаарывыс шын, ынчалза-даа тест эртерин кол болдуруп, мынаар кичээнгейни углаары чугула.
Маршрутизацияны канчаар кылыр бис? Чоннуң хомудалдары-биле шалыпкын ажылдаары-биле кандыг ажылдарны чорударыл? Стационар эмнээшкинни ам турар кижилер эм-таңны өй-шаанда ап турар бе? Бо айтырыгны Саида Сенгииге дааскан мен – деп, республиканың Баштыңы демдеглээн.
Мира КОНГУЛ-ООЛ

#тыва #аппаратноесовещание #чазакхуралы #стопкоронавирус #тыванын_аныяктары_сылдысчыгаш

Предыдущая запись
Чазактың автобазазындан 20 машинаны ковидбригадаларга бээр
Следующая запись
Тываның солуннары электроннуг хевирде
Меню