Кадыкшыл дневниги школаларда чаа чүүл эвес

✅ Республиканың девискээринде 7-ден 17 хар чедир назы четпээн уруглар ковидтен хөй аарып турарын барымдаалааш, өөредилге черлериниң башкыларынга школачыларның кадыкшыл дневнигин ажыдарын сүмелээн. Бир өг-бүлениң кежигүннери чеже-даа ковидке удур тарылганы эртип алза, тарылга эртпээн өг-бүлелерниң хайындан кадык уруг аарып болурунуң айыылы бар. Республиканың шупту школаларының башкылары барык 90 хуу тарылганы эртип алганын демдеглээри чугула. Ол ышкаш өөредилге черлеринде школачыларның температуразын хүннүң хынап, санитарлыг негелделерге дүүштүр дезинфекцияны чорудуп, оран-саваны доктаамал агаарладып турар.

«Тываның аныяктары» солуннуң штаттан дашкаар корреспондентизи Өвүр кожууннуң Хандагайты ортумак школазының 1 б клазының башкызы Оксана Тюлюш-биле харылзашкан. Школачыларның кадыкшыл дневнигинге хамаарыштыр тайылбырны ол кылган.

— Бистиң клазывыста өөреникчилерниң кадыкшыл дневнигин кылып, ында өг-бүледе чеже кижи чурттап турарын база коронавирус аарыынга удур тарылга алган азы албаан улуг улустарны демдеглеп ап турар бис. Школачыларның чанында чурттап турар улуг улустуң дугайында медээлерни черле чыл санында өөреникчиниң паспортун белеткеп тургаш-ла, август айда кылып эгелей бээр бис. Ынчангаш ол бистиң ажылывыска чаа чүүл эвес-тир. Уруг-дарыывстың кадыкшылы дээш ада-ие, боттарывыс, харыысалгалыг болур ужурлуг бис.

Алена НАН-ХОО.
#кадыкшылдневниги #стопкоронавирус #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Тывада эпидемиологтуг байдал кандыгыл база школачыларның «Кадыкшыл дневнигин» кылып турар бе?
Следующая запись
 Каа-Хемде паром кежиглерин соксаткан
Меню