Доозукчулар кежээлерин эрттирериниң чуруму

Доозукчулар кежээзи – школаны доозуп үнүп турар кижи бүрүзүнүң амыдыралында бир онзагай уттундурбас байырлалдарның бирээзи. Ынчангаш школа бүрүзү, ында ажылдап турар башкылар доозуп турар өөреникчилеринге байырлыг кежээни онзагай чараш, уттундурбас кылдыр эрттирерин кызыдар. Сөөлгү чылдарда чуртта болгаш делегейде нептереп тараан хамчыктыг аарыгның уржуундан байырлалдар эрттиреринге хамаарыштыр кызыгаарлыг хемчеглерни чорудуп, сагыыр ужурлуг негелделерни тургузуп турар. Бо чылгы доозукчуларны база-ла ындыг негелделер оюп эртпээн. Тыва Республиканың +өредилге болгаш эртем яамызының парлалга албанының дыңнатканы-биле, санитар-эпидемиологтуг дүрүмнер езугаар, хамчык аарыының байдалының катап база өөскүп эгелээнин барымдаалааш, Тыва Республиканың хереглекчилерниң эрге-ажыын камгалап хайгаараар федералдыг албан чери немелде кызыгаарлыг хемчеглерни киирерин сүмелээн. Ол хемчеглерниң бирээзи доозукчуларга аттестаттарны байырлыг байдалга тыпсырынга хамаарышкан. Ук хемчеглерниң негелделери-биле, дараазында профилактиктиг хемчеглер көрдүнген:
— доозукчуларның аттестаттарын байырлыг байдалга тыпсырда, өөредилге черлериниң тургусканы тускай бадылаттынган график езугаар, ийиден хөй эвес класстарны агаар-бойдустуң байдалын көрүп тургаш, ажык дээр адаанга, агаарлыг черге эрттирерин сагыыр;
— байырлыг хемчегге ада-иелерниң киржиринге хамаарыштыр көрдүнгени: короновирустан камгаладылга тарылганы бүрүнү-биле алганын бадыткаан, азы болза, 72 шактан эрте эвес ПЦР аргазы-биле дужааттынган COVID – 19-тан аарбайн турар деп тестини магадылаан шынзылга бижиктиг болгаш ону класс башкызынга үе-шаанда дужаап көргүскен чаңгыс ада-иениң киржилгезин чөпшээреп болур;
— аттестаттарны байырлыг байдалга тыпсып турар организакчылар бот-камгалалга хереглээр чүүлдерни (эмчи маскаларын, холга кедер камгалал перчаткилерни) ыяап-ла ажыглаар. Оларны 2 шак эртерге-ле солууру чугула;
-байырлыг хемчегни эрттирер черлерге класстар аразынга социал дистанцияны сагыыр;
— өөредилге черинче кирер эжик аксынга эът изиин хемчээр болгаш холдарны антисептиктер ажыглап утргаш арыглаар;
— өөредилге чериниң оран-савазын дезинфекциялап арыглаар болгаш 2 шак болгаш-ла агаарладыры көрдүнген;
— аттестаттар тыпсырының байырлыг хемчеглерин хөй-ниитиниң чемненилге черлеринге (кафе, рестораннарга, дүнеки клубтарга, банкет бажыңнарынг болгаш оон-даа өске черлерге) демдеглеп эрттирери хоруглуг.
Бо бүгү хемчеглерни киирген ужурун шупту медереп билип, ону шыңгыы сагыыры күзенчиг.

#стопкоронавирус #выпускник2021 #выпускнойвечер #молодежь #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Подарки и поздравления получают передовые отряды медиков Тувы
Следующая запись
Путин и Байден. Разговор по душам
Меню