Доозукчу эжим, доозарын кызыт…

Башкы бо чылын дөрт дугаар клазын доостуруп үндүрүп турар, айтырыгга харыылавышааан, бодунуң өөреникчилериниң дугайында каксы-даа бол, чоргаарал-биле база чугаалаан:
— Мен бо чылын 11 «В» классты доостуруп турар мен. Клазым черле ниитизи-биле онзагай солун класс чүве. Мээң клазымда янзы-бүрү салым-чаяанныг оолдар, уруглар бар. Оларның аразында тыва хүрешке амдыгааштан шылгарап үнүп чоруур ат-сыптыг чаш мөгелер (Болат Буянды, Сат Найдан, Ширижик Түметей), уран-талантызы куттулуп турар оолдар-кыстардан эгелээш, маадырлыг чорук кылгаш, ат-алдары бүгүдеге билдингир кызым Назыты Анисья дээш-ле баар…
Бүдүн чуртувуста, харын-даа делегейде берге аарыгның уржуундан бо чылгы доозукчуларга база-ла кызыгаарлаашкыннарны чарлап турар. Ынчангаш доозукчуларывыс июнь 26-да аттестаттарын байырлыг байдалга алырлар. Ол байырлыг хемчегни көрдүнген негелделер езугаар эрттирерин школавыста планнап турар. Ам канчаар, кижиниң кадыкшылындан эрткен чүве бар эвес, шупту негелделерни күүседип, ажы-төлдүң кадыын камнаары-биле доозукчуларывыстың аттестаттарын алыр хемчегниң негелделерин хажытпайн күүседир апаар бис.
Тыва Республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызының парлалга албанының дыңнатканы-биле, санитар-эпидемиологтуг дүрүмнер езугаар хамчык аарыының байдалының катап база өөскүп эгелээнин барымдаалааш, Тыва Республиканың хереглекчилерниң эрге-ажыын камгалап хайгаараар федералдыг албан чери немелде кызыгаарлыг хемчеглерни киирерин сүмелээн. Ол хемчеглерниң бирээзи доозукчуларга аттестаттарны байырлыг байдалга тыпсырынга хамаарышкан. Ук хемчеглерниң негелделери-биле, дараазында профилактиктиг сагыыр ужурлуг чүүлдер көрдүнген:
— доозукчуларның аттестаттарын байырлыг байдалга тыпсырда, өөредилге черлериниң тургусканы тускай бадылаттынган график езугаар, ийиден хөй эвес класстарны агаар-бойдустуң байдалын көрүп тургаш, ажык дээр адаанга, агаарлыг черге эрттирер;
— байырлыг хемчегге ада-иелерниң киржиринге хамаарыштыр көрдүнгени: короновирустан камгаладылга тарылганы бүрүнү-биле алганын бадыткаан, азы болза, 72 шактан эрте эвес ПЦР аргазы-биле дужааттынган COVID – 19-тан аарбайн турар деп тестини магадылаан шынзылга бижиктиг болгаш ону класс башкызынга үе-шаанда дужаап көргүскен чаңгыс ада-иениң киржилгезин чөпшээреп болур;
— аттестаттарны байырлыг байдалга тыпсып турар организакчылар бот-камгалалга хереглээр чүүлдерни (эмчи маскаларын, холга кедер камгалал перчаткилерни) ыяап-ла ажыглаар. Оларны 2 шак эртерге-ле солууру чугула;
-байырлыг хемчегни эрттирер черлерге класстар аразынга социал дистанцияны сагыыр;
— өөредилге черинче кирер эжик аксынга эът изиин хемчээр болгаш холдарны антисептиктер ажыглап утргаш арыглаар;
— өөредилге чериниң оран-савазын дезинфекциялап арыглаар болгаш 2 шак болгаш-ла агаарладыры көрдүнген;
— аттестаттар тыпсырының байырлыг хемчеглерин хөй-ниитиниң чемненилге черлеринге (кафе, рестораннарга, дүнеки клубтарга, банкет бажыңнарынг болгаш оон-даа өске черлерге) демдеглеп эрттирери хоруглуг дээрзин сагындыраал.
#выпускник2021 #стопкоронавирус #выпускныевечера #молодежь #тыванын_аныяктары
Предыдущая запись
Финалист Предварительного голосования в Туве Айдын Сарыглар  о ХХ Съезде Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Москве: «Событие по-настоящему знаменательное, и лично для меня ещё и волнительное»
Следующая запись
Кажыыдалдың болгаш сактыышкынның хүнү – Ада-чурттуң Улуг дайынының эгелээн хүнү
Меню