COVID-19

Вирус дээрге кижиниң караанга көзүлбес, дыка бичии паразиттер. Паразит боду өлүмзүргей болгаш чааскаан өзүп-көвүдеп шыдавас. Ынчалза-даа ол өске организмче кире бергеш, кижиниң камгалакчы клеткаларын аңаа ажылдап бээринче албадаптар. Ынчан кижиниң клеткалары хөй бичии-бичии заводтар апаргаш, ол вирусту майыктап кылып эгелээр.
Вирустар аңгы-аңгы болур. Хевирлериниң аайы-биле өг-бүлелерге чарлып алган чоруур. Оларның бир бөлүү – коронавирус.
Бир эвес хөй катап улгаттырып турар микроскоп-биле көөр болза, вирустуң кырында оваадайга (коронага) дөмей тускай теннер көстүп турар. Ону барымдаалааш «коронавирус» деп адаан.

ЧҮГЕ ОНЗА АЙЫЫЛДЫГЫЛ?
• Ол кончуг белени-биле тараар. Бир аарыг кижи дораазы-биле үш кижиге халдадып болур.
• Вирус агаар таварыштыр дамчып болур. Кижиниң караанга көзүлбес бичии дамдыларда вирус чоруур. Ол дамдылар аарыг кижи азырып, чөдүрүптерге, чараазы-биле аастан үнер. Аарыг кижи аскын холу-биле дуй тудуп алгаш, чөдүрүп, азырыпкаш, ол холу-биле бир чүвеге дээптерге, ооң кырынга чараазы-биле вирус артып каар.
• Коронавирустуң тургузуу кижиге эки салдарлыг вирустарга дөмейлешкек. Организм багай вирус келгенин дораан тодарадып шыдавайн, ооң-биле туржурун бодавайн баар. Ынчангаш бистиң камгалакчы иммунитедивис үе-шаанда ажылдавайн баар чылдагааны ол.

ООН КАНЧААР КАМГАЛАНЫРЫЛ?
• Холуң кезээде экидир саваңнап чуг. Бир эвес холуңга вирус турган болза, саваңнап эки чуп каапканыңдан, аарыг сээң организмиңче кирип шыдавайн баар. Чугбаан хирлиг холуң-биле арныңга, карааңга, аскыңга дегбе.
• Азырып, чөдүрерде, аскыңны шенээң-биле дуглап азы чаңгыс удаа ажыглаар хол чүлгүүжүн ажыглааш, дораан октавыт.
• Аргалыг-ла болза, бажыңыңдан үнме, хөй-ниити черлеринче барба (школадан өске).
• Бажыңдан үнер чугула херектиг апарзыңза, өске кижилерден 1,5 метр ыракка чор. Ол хире хемчээлден аарыг чыпшынмас.
Камгалал масканы, чаңгыс удаа ажыглалдың хол хавын кедер.

КАДЫК БОЛУҢАР, УРУГЛАР!
Интернеттен очулдурган.
#СтопКоронавирус #Тыва #Дети #Здоровье #Сылдысчыгаш_солун #СолунСылдысчыгаш

Предыдущая запись
Башкылар хөй аараан
Следующая запись
Дүжүт ажаалдазы
Меню