Чон-биле удур-дедир харылзаа оперативтиг болуру албан

Бо хүнгү чазактың аппарат хуралынга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол коронавирус хамчыының амбулаторлуг эмнээшкин талазы аскап турар дээрзин демдеглээн. Аарыг кижилерни поликлиникалар таварыштыр эмнеп, ооң-биле чергелештир оларга херек ужурлуг эм-таңны үндүрери чугула. Дүрген дуза станциязының ажылы берге аарыг кижилерже угланган турары чугула. Эмчилерниң шиитпири-биле оларны ыяап-ла стационарлыг эмнээшкинче чорудар деп, ол чугаалаан.
Оон аңгыда Тываның Баштыңы дараазында айтырыгларже кичээнгейни салган:
1.Октябрь айның дургузунда 6 муң 925 хомудалдар мээң адымда келген. Чоннуң айтырыгларын дораан көрүп, дедир харылзаа дүрген болуру чугула. Бо айтырыгны Саида Сенгииге дагзып тур мен.
2. Кожууннарда эпидемиологтуг байдал дээш база чоннуң кадыкшылын камгалаары тус чер бот-эргелелдериниң удуртукчулары дорт харыысалгалыг болурун чаңгыс эвес удаа чугаалап турдум. Тере-Хөл кожуунда аарыг кижилер бар дээш вертолет-биле аай-дедир ужударының түңнели чүл? Чаңгыс катап ужарының чарыгдалы безин 1 млн. рубль болур. Чоннуң кадыкшылы кол болбайн канчаар, ынчалза-даа кожууннарның удуртукчулары чоннуң кадыкшылын камгалаары-биле кандыг хемчеглер ап турарыл?
Мира КОНГУЛ-ООЛ
#стопкоронавирус #тыва #чазак #аппаратноесовещание #тыванын_аныяктары_сылдысчыгаш_солуннар

Предыдущая запись
Хөй кижи киржилгелиг массалыг хемчеглерни хорууру чугула
Следующая запись
Өөредилгениң шынарынга хамаарыштыр тода харыы чок
Меню