Чээли мээң бүдүрүлгемге дыка дузалаан

Сайгарлыкчыларны деткиир фондудан микро-чээли алганнарның бирээзи Сергей Беткевич — «Ника» КХН-ниң удуртукчузу, хуу сайгарлыкчы. Ол ыяш болбаазырадылгазының талазы-биле бүдүрүлгени ажыдып алган (лесозаготовка, пиломатериал) үш дугаар чыл ажылдап турар. Бүдүрүлгезинде 12 кижини албан-езу-биле ажылга тургускан.
— Үр эвес, чаа ажылдап эгелеп чоруур организация болгаш саң-хөө талазы-биле дуза биске чугула. Чиигелделиг чээлилер берип турарын дыңнааш, чагыгны кииреривиске, чөпшээрелди берген. Бир дугаар микро-чээлини декабрь айда 2 сая түңге алган бис. Ону баазага ажылдаарынга херек тудуглар тударынга ажыглаан мен. Элээн үе эрткенде, катап хереглээш база-ла 2 саяга микро-чээлини алган мен. Банкылардан чээли ап көрбээн болгаш, мээң дугайымда медээлер (кредит төөгүзү) чок болганы-биле, чээли алыры берге болган. А сайгарлыкчылар деткиир фондудан алыры белен, хуузу база оранчок эвээш, дедир эгидер хуусаазын бодунга таарыштыр кылып алыры эптиг.
Амгы үеде ыяш болбаазырадылгазын эгезинден тура, белен продукция болурунга чедир боттарывыс кылып турар бис. Чиг этти болбаазырадырынга чедир ажыл дыка улуг. Чедери берге тайгалардан ыяшты кезерде, ынаар орук изээри безин артык чарыгдалдар болуп турар. Бо бүгүнү боттарывыстың техникавыс-биле кылып турар бис. Ыяш болбаазырадылгазының 40 хуузу отход кылдыр үнүп турар. Ынчангаш ону база улаштыр болбаазырадыр аргазын тып, отход чокка ажылдаары-биле дериг-херекселдер садып алыр сорулгалыг бис. Ол дээрге одаар беллет бүдүрүлгези. Беллет дээрге хөмүр-даш биле ыяштың аразында одаар чүүл. Ону одаарга, кандыг-даа кара ыш, хөө чок болур – деп, Сергей Беткевич чугаалады.
#фондпредпринимательстваТувы #предприниматель #тыва #стопкоронавирус #тыванын_аныяктары #сылдысчыгаш

Предыдущая запись
Сайгарлыкчыларга дуза
Следующая запись
Салчак Темир Буянович —  один из активных молодых людей Тувы, популярный фотограф и видеограф
Меню