Бичии журналистерниң күзели – видеокамералыг болуру

Кызылдың № 9 гимназиязынында «Журналистика» чогаадыкчы каттыжыышкынында кээп турар уруглар «Школачы телевидение» деп төлевилелди бо чаа өөредилге чылында эгелээн. Ук төлевилелдиң идеязын эрткен чылын-на ажылдап кылган-даа болза, бүгү делегейде нептерээн коронавирус хамчыының уржуундан күүсеттинмейн турганын сагындыраал.
Школада «Журналистика» чогаадыкчы каттыжыышкынның удуртукчузу Ольга Воронаның #Тыванын_аныяктары солуннуң штаттан дашкаар корреспондентизинге дыңнатканы-биле алырга, ында 6-7 класстарның өөерникчилери идепкейлиг кээп турар. Уруглар боттары телефоннарынга интервьюларны тырттырып, сөзүглелдерни бижип, харын-даа телефоннарында тускай программаларны ажыглап тургаш, монтажты безин кылып турарлар. Келир үениң журналистери школазының амыдыралын чырыдып, солун болуушкуннарны көргүзүп турарлар. Чижээ, уругларны изиг чем-биле чемгерип турарының дугайында уругларның боттары-биле чугаалажып тургаш, школаның столоваязынга барып тырттырары, башкылардан интерьвюнулар, агаар медээзи дээш оон-даа өске солун медээлер бар. «Журналистика» бөлгүмүнде школаның дыка хөй уруглары хаара туттунган, чамдыктары солагай талакы дачаларда чурттап турза-даа, бөлгүм шактарын черле үспестер. Оларның аразында 7 а класстың өөреникчилери кончуг идепкейлиг. Журналистика мергежилинге амдан тура сонуургалдыг Айдаш Саая база Айыраан Иргитти башкызы онзалап демдеглээн. Айдаш Саая журналист кижиниң ажылынга херек микрофонну, телефонну дорт тударынга херекселди боду садып алган. Оолдар-уругларның эң-не улуг күзели – школага видеокамералыг болуру. Олар интернет четкизин таварыштыр 11 муң 800 акша түңнүг видеокамераны көрүп алганнар. Ону садып алыры-биле деткикчилерни дилеп азы кандыг-бир акцияны эрттирер бодалдыг бис деп, Ольга Ворона чугаалады.
Алена НАН-ХОО

#горячеепитание #стопкоронавирус #гимназия9 #кызыл #журналистика #Тыванын_аныяктары_сылдысчыгаш_солуннар

Предыдущая запись
Принимаем заказы на сувенирную продукцию
Следующая запись
9-ку кнопка
Меню