Аарыг чавырлып турар

Бо хүн чазактың аппарат хуралы республиканың девискээринде коронавирус хамчыының дугайында айтырыгдан эгелээн. Тываның кол санитар эмчизи Людмила Салчактың илеткээни-биле алырга, амгы үеде республикада ук аарыг бичии-ле чавырлып эгелээн болгаш ооң нептереп-тараарынга хамаарыштыр көргүзүглер чаңгыс черде турупкан. Ынчалза-даа российжи деңнел-биле алырга, 1,5 катап хөй.
Эрткен неделя дургузунда 453 аарыг кижи илереттинген. Кызыл хоорай, Тес-Хем, Мөңгүн-Тайга, Сүт-Хөл, Чаа-Хөл кожууннарда аарыг хөй нептереп турар. Назы-хар аайы-биле алырга, школа назыны четпээн уруглар болгаш пенсионерлер хөй аарып турар.
Бо хүннерде Кызыл хоорайның 12 дугаар болгаш Ак-Довурак хоорайның 3 дугаар школаларын бот-кызыгаарлаашкынче чурумунче киирген.
Оон аңгыда республиканың 64,7 хуу чурттакчы чону ковидке удур тарылганы алганын ол дыңнаткан. Октябрь 1-ге чедир чонну 80 хуу тарыдары чугула.
Республикада ковидке хамаарыштыр байдалды өөренип көргеш, кол санитар эмчи Тываның Баштыңының хүлээлгезин түр күүседип турар Владислав Ховалыгга хөй-ниитиниң чемненилге черлеринге кирер кижилерниң санын 50 хууга өстүрерин саналдаан. Ол ышкаш Людмила Салчак хөй-ниитиниң чемненилге черлериның ажылчыннары чүгле 100 хуу ковидке удур тарылганы эртип ап, оран-савазының дезинфекциязын бүрүнү-биле чорударын сагындырган.

#стопкоронавирус #аппаратхуралы #чазак #тыва #ховалыг #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Член Общественной палаты Тувы Росси Кужугет о легитимности выборов в Туве
Следующая запись
Суларап болбас ужурлуг бис
Меню