6 сая 300 муң акшаны дуза кылдыр алган

Тес-Хемниң Белдир-Арыг суурунда тудуг материалдары кылып, чонга ачы-дузазын көргүзүп чоруур хууда сайгарлыкчы Аян Сырат ажылдаанындан бээр 10 чыл ажып турар. Кижи улгадып, өг-бүле тудуп, аңгы амыдырал эгелээрде, эң кол чүве – оран-сава. Ынчангаш 2008 чылдан эгелеп ыяш болбаазырадылгазы-биле ажылдап эгелээн. Ол тайгадан бадырган чиг эттен ыяштарның янзы-бүрү хевирлерин тудуг кылырынга белеткеп кылып турар. Ыяш болбаазырадыр пилорама бүдүрүлгезинде 4 кижи бо хүнге чедир ажылдап турар.

Чоорту бүдүрүлгезин сайзырадыр дээш 2016 чылда ТР-ниң Чазак Баштыңының биче болгаш ортумак хуу сайгарлыкчыларны деткиири-биле чарлааны мөөрейге киришкеш, тиилеп алган. ТР-ниң Экономика яамызындан 6 млн. 300 муң рубльди деткимчеге алган. Ооң-биле тудуг кылырынга ажыглаар полистиролбетон кылыр заводту кылып алган. Ук завод 2017 чылдың майдан эгелеп ажылдап кирипкен. Аңаа база-ла 6 чаа ажылчын олут немешкен.
Полистиролбетон заводу амгы үеде сезонда 1200 куб тууйбуну бүдүрүп үндүрүп турар. Бир бажыңны тударынга ортумаа-биле 35 куб тууйбу херек. Ынчап кээрге, завод чылда 30 ажыг бажыңны тудуп үндүрүптер хире тууйбу-биле чаңгыс чер-чурттугларын хандырыптар. Оон аңгыда Тес-Хем кожууннуң күрүне программаларын боттандырарынга улуг үлүг-хуузун киириштирип турар. Өскүстер бажыңнарын болгаш өске-даа күрүне тудугларын тудар материалдарны Аян Сыраттың бүдүрүлгези хандырып турар.
Чүгле кожууннуң эвес республиканың сайзыралынга үлүг-хуузун киириштирип чоруур бүдүрүлгеде 10 ажылдакчы бар. Оларның хөй кезии хөй ажы-төлдүг аныяк өг-бүлелер. Ажылдакчыларының шалыңын үе-шаанда төлеп, оларга эки байдалдарны тургузуп турарындан ол-ла улус хөй чылдарда кады деңге ажылдап чоруурлар.
Пандемия үезинде чаңгыс-даа кижи ажылдан үнмээнинден аңгыда, бүдүрүлгениң ажылы соксаш дивээн. Чеже-даа берге үе болза, чон дөмей-ле ажыл-агыйын бүдүрүп, бажың-балгадын тудуп, амыдыралын уламчылап турар.
Хууда сайгарлыкчы чоорту бүдүрүлгезин ам-даа калбартып, чылда 3000 куб чедир тууйбуну бүдүрерин планнап турар. Ынчап кээрге, тус черниң чурттакчыларынга ам-даа чаа 10 ажылчын олут немежир апаар.
«Күрүнеден мындыг улуг деткимчени меңээ бербээн болза 10 өг-бүлениң ажы-төлүн азырап-өстүреринге шалың төлеп бээр аргам каяа турарыл» — деп, Аян Сырат демдегледи.

Аржана Чамзырын.
#тыванын_аныяктары_сылдысчыгаш

Предыдущая запись
Незабываемый путь молодежи прошлого века
Следующая запись
Полиция ажылдакчыларының белектери
Меню