Тывага «ЗаБег» марафону эрткен

Ксения Шойгунуң удуртканы «Забег.РФ» Бүгү-россия чергелиг чартык дистанцияның марафону бөгүн Тывага болуп эрткен. Частың сөөлгү хонуктарында бүдүн чурттуң муң-муң кижилери чаңгыс үеде халчып үнген. Баш бурунгаар санаашкыннар-биле марафонга 150 хире кижи киришкен, ындыг-даа болза эртенги хүнге чедир тодаргай сан-түңнү адаптар боор.
Бүдүн чуртта муң-муң кижилер шак долгандырыындан хамаарылга чокка чаңгыс угда маңнажып үнген. Киржикчилер 21,1 км, 10, 5 база 1 километрлерни эрткен. Эң-не бичии назынныг уругларга ада-иелери-биле кады маңнаар 1 километрниң дистанциязы база бар.

Чартык дистанцияның марафону Россия Федерациязының шупту 85 регионнарынга эрткен.
Спортчу хемчегниң эң-не кол сорулгазы – кадык амыдыралды болгаш спортту нептередири, төрээн чуртунга ынак болуру, киржикчилерге быжыг күзел-сорукту мөөңнээри. Спортчу хемчегниң киржикчилеринге тураскаал кылдыр медальдарны тывыскан.
Киржикчилер Тывада база бир улуг болуушкун болуп турарын демдеглеп турган.
Бүдүн Россия чаңгыс шакта стартап үнген төлевилелди бистиң маадырывыс Сергей Күжүгетович Шойгунуң уруу Ксения организастаанын сагындыраал. Төлевилелге киржири-биле Тываның спортчулары база анаа күзелдиг-даа улус идепкейлиг киришкен.
«Тываның аныяктары» солуннуң редакциязы Кызылдың дугаары 9 школазының өөреникчилери, марафоннуң киржикчилери Чодураа Калин-оол база Алимбек Чымбалак-биле чугаалашкан.
Чодураа: — Мен бо чылын школаны доозуп турар мен. 11-ги класстың ЕГЭ-лерин дужаап эгелээр бис. Доозукчу экзаменнерге белеткенип турзумза-даа, бо марафонга изиг күзелдиим-биле кириштим. Үшкү черни ээледим.
Алимбек: — Мен 9 б класста өөренип турар мен. 5 километрге халааш, 5-ки черни ээледим.

Бо чылгы эрткен марафонга колдуунда аныяк-өскен, студентилер, өөреникчилер киришкенин сагындыраал.

Мира КОНГУЛ-ООЛ, чуруктарны Малина СОЛУН-ООЛ тырттырган.

#ЗабегРФ2021 #ЗОЖ #здоровье #молодежь #тыванын_аныяктары #м_конгулоол

Предыдущая запись
Последний день предварительного голосования стартовал в Туве
Следующая запись
Спасатели продолжают бороться с «большой водой
Меню