Тывага чаа спортчу залдар немежир

Тываның Баштыңының хүлээлгезин түр күүседип турар Владислав Ховалыг чоокта чаа Москва хоорайже ажылчын сургакчылаашкынының үезинде федералдыг бюджеттен 1,5 млрд рубльди республикага үндүрүп бээрин дилээн турган. Амгы үеде ук акша-хөреңгини Тываже шилчиткен. Ону республиканың кол-кол адырларынче чарган: медицина, энергетика, оруктар, экономика, көдээ ажыл-агыйы, социал адыр, культура болгаш спорт.

ТР-ниң спорт яамызының шугумун таварыштыр 38 сая рубль шилчээн. Бо акша-хөреңгиниң дузазы-биле чамдык спортчу оран-саваларның септелгезин чорутпушаан, чаа спортчу залдарны база тудар.
Спорт шугумунче шилчиткен акшаның хөй кезиин спортчу залдар тудуунче үндүрер. 5 өг хевирлиг бичежек спортчу залдарны база ангар хевирлиг 1 улуг спортчу залды тудары көрдүнген. Бичежек спортчу залдарже 1,8 сая рубль, а улуг залче 7,5 сая рубль чарыгдаттынар. Улуг спортчу залды Тес-Хем кожууннуң Самагалдай суурунга, а бичежек спортчу залдарны Кызыл кожууннуң Ээрбек суурунга, Мөңгүн-Тайга кожууннуң Мөген-Бүрен суурунга, Барыын-Хемчик кожууннуң Барлык суурунга, Чөөн-Хемчиктиң Хөндергейге база Чаа-Хөлге тудар.
Акша-хөреңгиниң ийиги чартыын Бай-Тайганың, Сүт-Хөлдүң, Каа-Хемниң спортчу школаларының база Кызыл кожуунда «Авырга» спортчу школаның септелгезинче чарыгдаар. Школа бүрүзүнче 4,5 сая рубльди чарыгдаары планнаттынган. Оон аңгыда Кызылдың СШОР-га 2,08 сая рубльди соңгалар чаартырынче үндүрер. Арткан акша-түңнү Улуг-Хем кожууннуң спортчу залынга автономнуг одалга черин тударынче чарыгдаар.

#федеральныесредства #распределение #спортзалы #минспорт #молодежь #ЗОЖ #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
В Туве учащиеся школ приступят к занятиям в очном формате
Следующая запись
Поступило 1208 обращений
Меню