Тыва оюннар: тыва ча, хөл-шыдыраа

Бөгүн «Хүреш» стадионунга Аныяктар хүнүнге тураскааткан шыдыраа болгаш ча адарынга «Тыва ча: Баг адар хевири», «Алдын согун» маргылдаалары болуп эрткен. Ооң организакчылары РФ-тиң Күрүне Думазының депутады Айдын Сарыглар, эмчи Эрес Сат база республиканың спортчу школазы болган.

Турнирниң байырлыг ажыдыышкынынга РФ-тиң Күрүне Думазының депутады Айдын Сарыглар мынчаар чугаалаан: — Хүндүлүг аныяктар, чуртувус Аныяктар хүнүн демдеглеп турар. Төрээн Тывавыстың ында-мында булуңнарында янзы-бүрү сопртчу маргылдаалар, культурлуг оюн-тоглаалар бо шактарда эртип турар. Силерге, ча адар маргылдааның аныяк киржикчилеринге, Аныяктар хүнүн таварыштыр ал-бодумнуң мурнундан байыр чедирерин чөпшээреп көрүңер. Россияда болгаш Тывада аныяктар айтырыынга улуг кичээнгейни салып турар. Күрүне Думазы аныяктарны деткиири-биле элээн хоойлуларны хүлээп алган. Аныяк сайгарлыкчыларга, эртемденнерге, IT-специалистерге дээш өскелерге-даа күрүнениң мурнундан деткимчени бо кезек үеде көргүскен. Школачыларга болгаш студентилерге Пушкинниң чиигелделиг карталарын берип турар. Чайгы дыштанылгада лагерьлерниң чарыгдалдарының чартыын күрүне төлеп берип турар. Бо-ла бүгү хоойлу-дүрүмнерни ажылдап, хүлээп алырынга, амыдыралга боттандырарынга эвээш-биче-даа болза, киирген үлүг-хуум бар. Аныяктарның эрге-ажыктарын камгалаарынга ам-даа киржир мен. Бо кайгамчык хүнде маргылдааның бүгү киржикчилеринге – ча адыкчыларынга, шыдыраачыларга шынчы демиселди база тиилелгени күзедим. Байырлал-биле!

Эрес Сат, эмчи: — Бо маргылдааларны кол-ла эрттирип турар сорулгазы – национал оюннарны диргизип, тыва чоннуң чаагай чаңчылдарын кадагалап арттырары болур. Эртен хөл-шыдыраа маргылдаазы база болур. Турнирниң организакчылары – Айдын Сарыглар база арзылаң мөге Сылдыс Алдын-оолович. Бо маргылдаа моон соңгаар чыл санында эртер. Аныяк-өскен ортузунда чараш чаңчыл апаарынга бүзүрээр мен. Шак мындыг оюннарны элээдилер, аныяк-өскен ортузунга эрттирери чугула деп бодаар мен.

Шыдыраа маргылдаазынга ниитизи-биле 18 харга чедир 18 кижи, 11 харга чедир 10 шыдыраачы киришкен. Аңаа республиканың аңгы-аңгы булуңнарындан аныяк-өскен кээп киришкен. Оон аңгыда Санкт-Петербург хоорайдан 2 бичии шыдыраачылар келген.

Экер Дембирек, Санкт-Петербург хоорайда өөренип турар, 5-ки классчы: — Мен Питерде өөренип турар мен. Ам 5-ки классче шилчиир мен. Шыдырааны 3 чыл бурунгаар сонуургап ойнап эгеледим. 10 хире турнирге киришкен мен, Тывада бир дугаар ойнап тур мен. Шыдыраадан аңгыда, стол теннизи, дзю-до секцияларынче барып турар мен.

Рагчаажав, Рагчаасурэн Кууларлар, Кызыл хоорайның 5 дугаар школазының 7 ж клазының өөреникчилери, ийистер: — Кызылдың 5 дугаар школазында өөренип турар бис. Турнирде киржип келдивис, шыдырааны черле сонуургаар бис.

«Тыва ча: баг адар хевири», «Алдын ча» республика чергелиг маргылдаага элээди оолдар, уруглар киришкен.
«Бо маргылдааны республиканың девискээринге аныяк-өскен ортузунга национал оюннарны диргизип, ону кадагалаары-биле эрттирип турар бис. Оон аңгыда школачыларны спортче хаара тудары чугула. Тыва ча шаандагы үеге бодаарга, бичии өскерли берген-даа болза, аныяктар кедергей-дир. » — деп, организакчыларның бирээзи, КД-ның депутады Айдын Сарыглар чугаалап турган.

Мира КОНГУЛ-ООЛ.
Авторнуң тырттырган чуруктары.
Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

#деньмолодежи #спорт

Предыдущая запись
Барабанная дробь – верный спутник кадета
Следующая запись
Определён состав сборной команды Республики Тыва
Меню