ТР-ниң баштыңы республиканың спортчулары-биле ужурашкан

Бөгүн Чазак бажыңынга Тываның баштыңы Владислав Ховалыг республиканың хостуг хүрешке мөгелери-биле ужуражылганы эрттирген. Аңаа Кызылга эрткен Россияның XXX дугаарлыг хостуг хүреш чемпионадын түңнеп чугаалашкан.
Ужуражылга үезинде республиканың хостуг хүрешке спортчулары боттарының ажылын «эки» деп үнелээннер. Ол ышкаш болуп эрткен чемпионаттың ачызында ындыг бедик деңнелдиң маргылдаазынга киржир аргалыг болган спортчуларның санын көвүдедип алганын демдеглээннер.
«Мен Монгуш Начынны түңнел оюнче эрте бээр деп билип турдум. Дагестан-биле бисти канчап деңнээр боор, ынчалза-даа ындыг бедик деңнелге маргылдааны эрттирген дээш, республиканың Баштыңынга четтиргенивис илередир-дир бис. Чаңгыс чер чурттугларывыска бо маргылдаа улуг байырлал болган деп бодап тур мен» — деп, 2021 чылдаТокиога болган Олимпий оюннарының хүлер медалының эдилекчизи Артас Санаа чугаалады.
Оон аңгыда, республиканың хостуг хүрешке мөгелерин үзүткел чокка белеткээр талазы-биле колледжтер, интернаттар тудуп, спортчуларның белеткелиниң системазын чаарттырының дугайында арга-сүмелерин ужуражылганың киржикчилери берген.
ТР-ниң спорт сайыды Субудай Монгуш, тыва спортчулар маргылдааларга республиканың адындан киржир кылдыр, оларга тус черниң мөгелер белеткээр школазын ажыдарын сүмелээн. Амгы үеде бистиң мөгелеривис, колдуунда, Красноярск хоорайның спортчу школазында белеткелди эртип турарлар.
Владислав Ховалыг мөгелер белеткээриниң системазын тургузар санал-оналды бүрүнү-биле деткээн. Чүл дээрге, ол-ла Дагестан-биле деңнээрге, оларда 80 муң, а бистиинде 7 муң хире хостуг хүреш талазы-биле спортчулар бар бооп турар.
«Мындыг хевирлиг улуг деңнелдиң маргылдаалары бистиң спортчуларывыска өрү көдүрлүр арганы берип турарын чонувус медереп билир болза эки. Ниитизи-биле түңнелдеривис эки болган. Хостуг хүрешке бедик сайзыралды алган регионнарның төлээлери-биле ачыр-дачыр хүрешкени бис ышкаш эвээш санныг чоннуң спортчуларынга эки түңнел-дир. Ам-даа чорудар ажылдар, эдер частырыглар хөй» — деп, ТР-ниң алдарлыг тренери Алибек Хомушку, ужуражылганы түңнеп тура, чугаалаан.

Предыдущая запись
«Мисс и Мистер professional — 2022»
Следующая запись
Глава Тувы Владислав Ховалыг поздравил сотрудников ГИБДД
Меню