Тай-бокс Тыва черде

Июль 1-3 хүннеринде «Сүбедей» спорт өргээзинге Россияның алдарлыг геологу А.А. Неволинге тураскааткан Сибирь база Төп Азияның кидис өглерге чурттап чораан чоннарның аразынга тай-бокс талазынга маргылдаага Кемерово, Новосибирск, Томск областарындан, Бурят, Тыва Республикалардан 12-13, 14-15 харлыг оолдар, 16-17 харлыг оолдар, уруглар база улуг эр-херээжен 76 спортчулар киришкеннер. Маргылдааның кол деткикчилери Тываның Тай-бокс федерациязы, алдын-тывыш уургайы «Ойна» болган.
Тывага бо маргылдааны эрттирери-биле белеткел ажылдарының дугайында Тай-бокс федерациязының кол тренери Аян Ховалыг мынчаар чугаалаан: — Бо бодалды бокс, кик-бокс талазы-биле тренер-башкы Борис Донгак сүмелээш, Россияның Тай-бокс талазы-биле федерациязындан чөпшээрелди алган соонда, ажыл шуудай берген.
База бир чедиишкин болза, бо чылын «Алдын» деп спортчу клубту ажыткан. Сибирьниң бирги чери база чемпионадынга бистиң спортчуларывыс 3 кижи 1-ги черни база 2 кижи 2-ги черлерни алгаш, Россияның чемпионадынга киришкен түңнелинде, Мөңгүн-Тайгадан Иргит Алдын-Сай бирги черни алгаш, август айда Малайзияга делегейниң бирги чери дээш маргылдаага киржир болган. Россияга тай-бокс 1997 чылда сайзыралды алган. Сибирьде амгы-үеде Кемерово хоорайда Тай-бокстуң төвү ажылдап турар. Бистиинде бо маргылдааны эрттирери-биле Кемерово хоорайдан Россия чергелиг кол шииткекчи Владислав Лыршиков баштаан шииткекчилер Сергей Сорокин (Нов.обл.) олар келгеш, бистиң тренерлеривиске, шииткекчилеривиске өөредиглиг семинарны эрттиргеннер. Кик-бокска делегейниң 2 дакпыр чемпиону Мерген Монгуш тай-бокс Тыва спортчуларга тааржыр, ында тускай камгалал хептиг тевер, шанчар, дискектээр, хүреш аргаларын ажыглап болур. Боду 14 дугаар школада тускай кик-бокс, тай-бокс залын ажыткан.
Тай-бокс федерациязының даргазы Ренат Ооржак болган. Маргылдааның ажыдыышкынынга лама башкыларны чалап, чедиишкиннерлиг сайзырал дугайында тускай номну номчаан. Бир, ийи дугаар хүннериниң түңнелдеринде дараазында спорт школаларның, клубтарның кожууннарның спортчулары шылгарап үнгеннер: СШОР «Олимп», СК «Алдын», спорт школазы «Авырга», спортчу клуб «Алмаз», спорт школазы «ЦСКА — Тыва», Мөңгүн-Тайга.
3 дугаар хүнде тиилекчилерни илередири-биле, 19 килдерге түңнел маргылдаага дараазында спортчулар 1-ги черни алганнар. 14-15 оолдар аразынга 42 килге Чебунин Даниил — Республика Бурятия, 48 килге Сырат Багыр – СК «Алдын», 51 килге Монгуш Буян – Чадана, 54 килге Чарындак Хемчик (СШ «Авырга»), 57 килге Дупчур Кежик – Кызыл, 60 килге Хомушку Арсен (СК «Алдын»), 67 килге Ондар Артына – Чадаана.
16-17 харлыг оолдар аразынга 51 килге Нгуен Роман – СШОР «Олимп», 54 килге Тартык-оол Лопсан – Кызыл, 63,5 килге Хомушку Сылдын-Белек – СШОР «Олимп», 71 килге Монгуш Ай-Херел (СШОР «Олимп»).
Улуг эр улус аразынга 54 килге Монгуш Буян (СШОР «Олимп»), 57 килге Ооржак Дамдын (СШОР «Олимп»), 63,5 килге Овудан Мирослав – СК «Алдын».
16-17 харлыг уруглар аразынга 54 килге Хертек Александра (СШОР «Олимп»).
Улуг херээжен улус аразынга 51 килге Россияның чемпиону Иргит Алдын-Сай – Мөңгүн-Тайга, 63,5 килге Ховалыг Бүзүрел – СК «Алдын».
Чараш оюннарны 14-15 оолдар аразынга Ховалыг Арсен – СК «Алдын», тиилелгеже чүткүл дээш херээжен спортчулар аразынга Кара-Доңгак Белекмаа көргүскеннер. Тай-бокстуң бир онза чүүлү – оюн чоруп турда, тускай оожум аялганы салып каап турар. Сактырга, тыва хүреш маргылдаазы ышкаш, кажан мөгелер девий бээрге, Дөгээ баарының аялгазын салганы дег. Шаңнал черже кирген спортчуларны «Ойна» артелиниң төлээзи Олег Дудко, Тай-бокс федерациязының даргазы Ренат Ооржак шаңналдарны тывысканнар. 1 дугаар чер дээш 2000, 2 дугаар 1000, 3 дугаар черле дээш 500 акшаларны, медальдарны, дипломнарны тывысканнар. Удуртукчулар маргылдааны келир чылын Казахстанның, Киргизияның спортчуларының киржилгези-биле эрттирерин чарлааннар.
Тай-бокс спортунуң тренерлери, шииткекчилери маргылдааны демниг организастап эрттиргенин демдеглээри чугула.
А. ЧАМБАЛ-ООЛ,
Хоочун спортчу.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
В Туве завершились резервные дни единых государственных экзаменов
Следующая запись
Чингиз Алиев: Я счастливый человек, что моя работа дарит радость детям
Меню