Хостуг хүрештиң мөгези

Бо чоокку үеде Европаның бирги чери дээш хостуг хүреш маргылдаазынга мөңгүн медальды чаалап алган Тана Тюлюш-биле таныжаалыңар.

Ол Кызыл кожууннуң Ээрбек суурунга ойнап өскен, бодундан улуг угбалыг болгаш кыс дуңмалыг. Авазы Аяна Күдерек ажы-төлүн чажындан-на спортка хандыкшыдып, эки кижилер болур кылдыр өстүрүп, кижизидип чоруур.
Тана Тюлюш – хостуг хүрешке элээди уруглар аразынга 3 дакпыр Россияның тиилекчизи, 18 харга чедир уруглар аразынга Европаның бирги чери дээш болуп эрткен маргылдаага хүлер медальды чаалап алган. Ам бо үеде делегей чергелиг маргылдаага шыырак белеткенип турар.
— Тана, кайы школада, каш класста өөренип турар сен? Хостуг хүрешти канчап сонуургап эгелээниңни чугаалап көрем?
— Ээрбек ортумак школазының 9-ку классчызы мен. 2-ги класска өөренип турумда, Сергей Арсарыг башкы хостуг хүреш секциязынче келиңер деп бисти кыйгырган. Дораан секцияларже барып, башкымдан хостуг хүрештиң чажыттарын билип ап, аңаа сонуургалым делгемчээн. Ам бо үеде мени үргүлчү деткип чоруур кижилерим – бодумнуң чоок улузум болгаш тренер-башкым Аржаан Сарыг-оол.
— Бодуңнуң сагыш-сеткилиңде артып каан, баштайгы улуг маргылдааң дугайында чугаалап көрем?
— Эң улуг маргылдаам, 2019 чылда Чуваш Республиканың найысылалы Чебоксары хоорайга элээди уруглар аразынга Россияның бирги чери дээш хостуг хүреш маргылдаазынга бодумнуң 33 кил деңзимге тиилекчи болуп, Россияның чыынды командазының кежигүнүнче кирген мен. Улуг хоорайларга барып, маргылдааларга киржирге сүрээденчиг-даа болур чорду. Ынчалза-даа деткип турар кижилеримниң чагыг-сүмелери мени оожуктуруп, тура-соруумну күштелдирип турар.
— Чаптанчыын! Европаның бирги чери дээш болуп эрткен маргылдаага киришкениң сонуургадыр сен бе?
— Удурланыкчыларым база дыка шыырак белекелдиг болганнар. Европа чергелиг маргылдаага хүлер медаль чаалап алганым, чүүден артык улуг өөрүшкү болган.
— Бичиизинден-не мындыг улуг чүткүлдүг, чедиишкиннерлиг кижиниң бедиктерже оруу ажык-ла боор, Тана. Хүрештен аңгыда өөредилгеже үең чедер-дир бе, кандыг-дыр? Хостуг үеңде чүнү канчаарынга ынак сен?
— Четтирдим улуу-биле! Өөредилгеже үе четпейн турар деп болур. Ынчалза-даа өөредилгем чер-ле салбайн чоруур мен. Хостуг үемде көрей дорамалар көрүп, ырылар дыңнаарынга ынак мен. Көрей культураны аажок сонуургаар мен.
— Бодуңнуң үе-чергең болур эш-өөрүңге, чоок улузуңга чүнү чугаалаксаар-дыр сен?
— Июль 8 – Өг-бүле хүнү болгай. Эрткен-даа бол, авамга, чоок кижилеримге, эш-өөрүмге база мени деткип чоруур тренер-башкымның өг-бүлезинге аас-кежикти, эң-не кол чүүл кадыкшылды болгаш өөрүшкүнү күзедим!
— Ындыг-ла болзунам, өршээ! Мээң-биле ажык чугаалашканың дээш четтирдим, Тана.
Республиканың идепкейжи, тура-соруктуг, чедиишкиннерлиг аныяктарын Россияның Аныяктар хүнүнде шаңнап-мактаанын кижи бүрүзү билир бис. Спортчу чедиишкиннери дээш Тана тергииннерниң аразынче кирип, Тываның Чазаандан шаңнал-макталды алган.
Аныяк өскен аразынга спортту улам алгап, чараш үлегер-чижекти берип чоруур мөге кызывыска бедик хей-аътты, чайынналчак чедиишкиннерни күзеп каалыңар!

Алдынай СААЯ.

Предыдущая запись
Студентка ТувГУ представляет родной вуз на Всероссийском обучающем форуме «Территория смыслов»
Следующая запись
Пункты вакцинации от COVID-19 появились в картографических приложениях
Меню