ХАРААР-ТЕЙГЕ ЭР КИЖИНИҢ ҮШ АДААНЫ

Тыва эр кижиниң үш адааны — өгбелеривистен салгалдан салгал дамчып келген эр кижиниң иштики сагыш-сеткилин сайзырадыр, дадыктырар болгаш чөптүг чорукка ынак болурунга кижизидип чораан хей-аът киирер мөөрейлерниң бирээзи. Бурун шагдан бээр үш адаан-мөөрейге эң-не аваангыр, экер-эрес, күштүг болгаш кашпагай эрлер тиилеп үнүп турган. Оларның овур-хевирин, кашпагайын, сүрлүг күжүн тыва улустуң тоолдарында безин бижип турар.

Тыва чоннуң эрткен төөгүзүнүң аайы-биле эр кижиниң үш адаан оюннарынче хүреш, аът чарыжы болгаш тыва ча адар оюн кирип турар. Улуг-Хем кожууннуң Чааты сумузунуң идепкейлиг эр чурттакчы чону болгаш чылгычылары аът чарыжы болгаш хүреш маргылдаазын суму иштинге 1988 чылдардан бээр боттарының күжү-биле эрттирип, чаңчылын салбайн чорааннар.

Ам бо үеде тыва ча адар оюннуң сайзырап, хөгжүп келгени-биле, Улуг-Хем кожууннуң Хараар-Тей деп черинге эр кижиниң үш адаан оюннары, аът чарыжы, хүреш база тыва ча адар оюн улуг байырлыг хемчегге эрттип, чурттакчы чоннуң, чоок кавы аалдарның ажы-төлүнүң ынак байырлалы болу берген.

Тыва улустуң спортчу оюннарынга болгаш тыва эр кижиниң үш адаан оюннарынга аныяк өскеннерниң сонуургалын күштелдирер сорулгалыг «ХАРААР-ТЕЙГЕ ЭР КИЖИНИҢ ҮШ АДААНЫ» июнь 12-де 10 шакта Улуг-Хем кожууннуң Чааты сумузунуң Хараар-Тей деп черинге болуп эртерин дыңнадып тур бис.

Харылзажыр телефон номери: 8 (39422) 2-35-71 , электроннуг почта адрези: ctyva@yandex.ru.

https://youtu.be/1hsnQ_yJV08

Чурукту Интернет четкизинден алган.
Предыдущая запись
Активисты очистили красивые места города
Следующая запись
Готовы поддержать ваш социальный проект.
Меню