Хаак спорту Тывага ам-даа сайзыраар

✅ Тайга станциязынга кышкы спортчу сезонну ажыткан. Чаңчыл езугаар спортчу хемчег хаак маргылдаазы-биле эгелээнин сагындыраал. Аңаа 162 улуг-биче хаакчылар киришкен. Спортчулар шупту эмчи камгаладылгазының полизин, озал-ондактан камгаладылганы кылдырткан болгаш ковидке удур тарылганы эрткен. Хаак маргылдаазында аныяктар, элээдилер республиканың аңгы-аңгы булуңнарындан хөйү-биле келген. Киржикчилерниң аразында каш чыл улаштыр хаак маргылдааларынга республика иштинге чемпионнаан школачылар база аныяктар хөй болган. Элээди спортчуларның тренер башкылары өөреникчилерин «ТА»-ның редакциязынга таныштырган болгаш, аныяк волонтержуларның ажыл-ижин көрүп болур.

Тоспан Айлана, Туранның спортчу школазының тренери: — Черле доктаамал киржир маргылдаавыс-тыр. 10-даа чыл чедир киржип тур боор бис. Чылдан чылче уруглар арга-дуржулга кирип, шаңналдыг черлерже үнүп турар. Оларның аразында бистиң кожуунувустан хаак маргылдаазынга республиканың хөй дакпыр чемпиону 16 харлыг Елизавета Монгуш база-ла республика иштинде шаңналдыг черлерниң эдилекчизи, 14 харлыг чемпион Карина Намчын-оол бар. Бо чылын 16 өөреникчилиг келдивис, олар шупту школа назыны категорияның хемчээлдеринге маңнаар. Бо чылын база уруглар чедиишкинниг болурунга бүзүрелдиг мен.

Амир Кол, Тожу кожуунда спортчу школаның тренери: — Тожунуң спортчу школазындан 8 өөреникчи республика чергелиг хаак маргылдаазынга киржир дээш келген. Олар кожуунда шыырак хаакчыларның аразынче кирип турарлар. Ооң мурнунда база шаңналдыг черлерни ап тургулаан. Бо удаада база багай эвес белеткелдиг келген бис.

Айдың Кара-Сал, эмчи колледжизиниң аныяк башкызы: — Эмчи колледжиниң сургуулдары бо хүн хаак маргылдаазында киржип келген. Черле студентилеривис спортчу хемчеглерден чыда калбас. Шаңналдыг черлерни-даа ээлээр улус. Эмчи колледжиниң сургуулдары Тайга станциязынга үргүлчү дыштаныр чаңчылдыг. ТР-ниң Чазааның даргазының оралакчызы А. Брокерттиң чугаалап турары ышкаш маңаа даг-хаак комплекизи туттунар болза, аажок өөрүнчүг-дүр.

Эртине Куулар, Тываның Аныяктар херээниң талазы-биле агентилелдиң удуртукчузу: — Бо хүн республиканың эки турачы аныяктары-биле кады кышкы спортчу сезонну ажыдып турар хемчег үезинде янзы-бүрү оюн-тоглааны мында дыштанып келген улус аразынга эрттирер бис. Ында канат тыртары, хар бөмбүк-биле оюн, кышкы бут бөмбүү дээн ышкаш оюннар бар. Черле ниитизи-биле хаак маргылдаазынга аныяк-өскен чыл санында идепкейлиг киржирин эскерип болур. Бо чылын база-ла шупту ортумак болгаш дээди өөредилге черлериниң студентилери, школачылар командазы хөй болган. Волонтержу ажыл-херекте ТывКУ-нуң студентилери хаара туттунган.

Айыран Куулар, волонтержу: — Мен ТывКУ-нуң төөгү факультединиң бирги курсчузу мен. Ооң мурнунда спортчу хемчеглерге идепкейлиг киржип турган-даа болзумза, эки турачы кылдыр бир дугаар кээп тур мен. Хаак маргылдаазында дыка хөй аныяктар келгенинге өөрүп тур мен. Оларның шуптузунга чедиишкиннерни күзедим.

Аганак Допчаа, волонтержу: — Мен база ТывКУ-нуң студентизи мен. Айыран-биле кады чаңгыс курста өөренип турар бис. Бисти Аныяктар херээниң талазы-биле агентилел эки турачы кылдыр ажылдаары-биле чалады. Бо чаа ажыл-херекке изиг күзелдиивис-биле киржип келдивис, ынчангаш солун сактыышкыннар бистиң сагыш-сеткиливиске артары чугаажок.

11-12 харлыглар 2 км-ге, 13-14 харлыг оолдар, уруглар 3 км-ге, 15-16 харлыг элээдилер 3 км-ге, 17-18 харлыг аныяктар 5 км-ге база 19-34 харлыг аныяк спортчулар 5 км черге хаакка маңнаан. А оон улуг назылыг спортчуларның маңнаа хемчээли 5 км болгаш 40-50 хардан өрү назылыг хоочун спортчулар 3 км-ге чарышканын сагындыраал.

Мира КОНГУЛ-ООЛ.
Авторнуң тырттырган чуруктары.
Кызыл – Тайга – Кызыл.
#тайга #зимнийсезон #лыжник #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
 ДАЙЖДЕЙСТ: ДЕКАБРЬ  Кажан? Каяа? Чүү?
Следующая запись
 Делегация из Тувы примет участие в съезде партии «Единая Россия»
Меню