Чээрби беш дугаар «Кара Бай»

Сүт-Хөл кожуннуң Кара-Чыраа сумузунга хамчыктыг, халдавырлыг аарыгның уржуунда сөөлгү үш чыл дургузунда болбаан хөл-шыдыраага «Кара-Бай» маргылдаазы болуп эрткен. Бо чылын маргылдаа 25 дугаар эрткени ол. Маргылдааны делегейниң ийиги улуг дайынының үезинде совет Кызыл шеригге, фронтуга тыва чоннуң материалдыг дуза чедирип эгелээнинге, баштайгы «Кызыл коштуң» 80 чыл болган оюнга, тураскааткан. Аңаа бо удаада Чөөн-Хемчик, Сүт-Хөл кожуннарының шыырак шыдыраачылары күжүн шенешкеннер.
Болуп эрткен мөөрейниң кол деткикчизи С. Ы. Ооржак бодунуң бижээни хөй-хөй янзы-бүрү номнарын киржикчилерге, көрүкчүлерге, аалчыларга халас үлеп берип, «Тува фронту» деп Москвага 1942 чылда үнген барымдаалыг кинону бараалгадып, ТАР-ның улуг, биче чок ажыл-ишчи чонунуң «Бүгү-ле чүвени фронуга, бүгү-ле чүвени ТИИЛЕЛГЕЖЕ!» деп кыйгырыг-биле совет чонга, Кызыл шеригге, фронтуга киирген материалдыг дузазының болгаш улуг тиилелгеге киирген кажан кезээде уттундурбас өндүр үлүг-хуузун демдеглеп тайылбырлаан.
Долгандырыг чурум-биле эрткен маргылдааның түңнелинде бирги черни Тываның үш дакпыр чемпиону база Наадымнарның үш дакпыр тиилекчизи Орлан Сарыглар (Чадаана) 10,5 санныг болуп, бирги черни чаалап ап, Кубок болгаш алдын хол шагы-биле шаңнаткан. Сүт-Хөлдүң шыдараачылары Александр Ооржак биле Мерген Монгуш ийиги-үшкү көргүзүглерлиг болуп, хүндүлүг бижиктер, өртектиг белектерге төлептиг болганнар. Эң улуг назылыг киржикчи Ондар Сегбе (81 харлыг), Ооржак Аймира (Сүт-Хөл), Сарыглар Чолдуг (Чадаана) оларга тиилелгеже чүткүлү дээш тускай белектерни тывыскылаан.
Маргылдаааның киржикчилери Тываның алдарлыг артизи Дарый Монгуш аттыг культура бажыңының ажылдакчыларынга болгаш оларны изиг аъш-чем-биле халас чемгерип хүнзээн деткикчилерге улуу-биле өөрүп четтиргенин катап-катап илередип турганнар. Оон ыңай алдарлыг, чараш артистиң адын эдилээн культура бажыңы арай тар болуп турарын база демдеглеп, чогуур хемчег алырын сүмелеп кииргеннер.
А. ЧАМБАЛ-ООЛ

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Дети из ДНР и ЛНР впервые примут участие в конкурсе «Большая перемена»
Следующая запись
Кызылдың уран чүүл колледжизинде уругларның чайгы дыштанылгазы
Меню