Буян Биче-оол: Чемпионат бедик деңнелге эрткен

ХХХ-ги хостуг хүрешке Россия чемпионады доозулган. «Матч ТВ» федералдыг каналдан ону Россияның шупту чурттакчылары көөр аргалыг болган. А чемпионаттың эки турачылары болгаш организакчылары боттарының бодалдарын илередип турар.

«ТА»-ның редакциязынга Олимпийжи курлавырлар спортчу школаның директору Буян Биче-оол мынчаар чугаалаан:

— ХХХ-ги хостуг хүрешке Россия чемпионады доозулган. Катап өөренген аайым-биле ажылчын байдалымче кирип эгеледим. Ынчалза-даа чемпионаттың Тывага эрткен хүннерин чүнүң-биле-даа деңнеп шыдавас. Чемпионат, хөөредиг чокка, бедик деңнелге эрткен. Ону бистиң республикавыстың удуртулгазы болгаш Россияның спортчу демисел федерациязы, спортчулар болгаш шииткекчилер бедик үенелээн. Маргылдааны эки эрттиреринге агаар-бойдус безин дузалаан. Бо хире бедик деңнелдиң маргылдааларынга маргыжыышкыннар туруп кээр чүве. Биске ындыг чүве шуут болбаан.

Оон аңгыда Тываның чыынды командазы 25 чыл бурунгаар болган чемпионат ышкаш, шак-ла ындыг түңнелдерлиг болган. Бо удаада Начын Монгуш мөңгүн медальды чаалап алган, ынчан – Аян Кара-оолович Сараа. Ынчан база-ла тыва мөге хүлер медаль дээш демисежип тургаш, алзыпкан турду. Бо удаада база хүлер медаль Амир Чамзандан тая берди. Ынчалза-даа аныяк мөгелеривиске дөмей-ле чедиишкиннерни күзеп тур мен. Начын биле Амир – шыырак дээн спортчулар!

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
 «Бис кады бис. Спорт» деп паралимпийжилерниң чайгы оюннары болуп эртер
Следующая запись
Активисты Молодежного движения РТ «Добрые сердца Тувы» провели генеральную уборку буддийского барабана «Мани Хурту»
Меню