«Бис кады бис. Спорт» деп паралимпийжилерниң чайгы оюннары болуп эртер

Бо күзүн октябрь 2-ден 9-ка чедир Сочиге «Бис кады бис. Спорт» деп паралимпийжилерниң чайгы оюннары болуп эртер. Аңаа Беларусь Республикадан, ШОС, БРИКС, СНГ болгаш өске-даа найыралдыг чурттардан төлээлер кээр.
Паралимпий оюннарының программазынче чиик атлетика, эштири, стол теннизи, чадан адары, паратхэквондо, коляскага селеме-биле маргылдаа, ЦП аарыглыг улустуң бут бөмбүү, шыдыраа болгаш шахмат кирип турар.

Чингиз Алиев, ТР-де Каратэ федерациязының удуртукчузу:

— Спортчу маргылдаалар дээрге меңээ агаар-биле дөмей, мээң чуртталгамның адырылбас кезээ. Спортчу азы тренер бүрүзү ындыг чадавас. Амгы үеде билир болгай силер, чөптүг эвес политиктиг шиитпирлерниң чылдагааны-биле бистиң спортчуларывысты бүгү делегей маргылдааларындан хостаан. Шак ындыг байдал Пекинге паралимпий оюннарынга база турган. Ол хомуданчыг болбас арга чок.
Ынчалза-даа бо бүгү байдалдарда эң-не кол чүүл – бистиң чуртувустуң улуг спортчу хемчеглер эрттирер арга-дуржулгазы хөй. Бо күзүн Сочиге «Бис кады бис. Спорт» деп паралимпийжилерниң чайгы оюннары болуп эртер. Ону улуг сонуургал-биле көрүп, бистиң спортчуларывыс дээш аарыыр мен. Силерни база көрүкчүлерниң санынче каттыжарын кыйгырдым.

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

Предыдущая запись
Аныяктар хүнү: спортчунуң бодалы-биле…
Следующая запись
Буян Биче-оол: Чемпионат бедик деңнелге эрткен
Меню