Бүгү Россия чергелиг маргылдааның түңнелдери болгаш шаңналдары

#спорт

Азия төвүнүң шаңналы дээш 42 дугаар Бүгү Россия чергелиг хостуг хүреш маргылдаазы июль 23-те Сүбедей спорт өргээзинге киржикчилер эвээш болганындан кончуг дүрген болуп эрткен. Маргылдаага Красноярск крайдан, Новосибирск, Кемерово областардан база Саха-Якут, Хакас, Тыва республикалардан мөгелер бирги чер дээш Россияның спорт мастери деп бедик атты чедип алыры-биле, чидиг-чидиг тутчуп хүрешкеннер. Түңнелинде бистиң мөгелеривис 8 бирги черни алгаш, 7 кижи Россияның спорт мастери деп бедик атка төлептиг болганнар.

Бистиң республиканың хостуг хүрешке кол тренери Мортуй-оол Менгиниң бодалдары-биле алырга, бо маргылдаа федерацияның каленьдарь планында май айда эртер турган. А май айда Россия чемпионады Кызылга эрткен түңнелинде, бо маргылдааны сонгаар чылдырган чылдагаанындан киржикчилер, аарыкчылар эвээш болган.
Ынчалзадаа маргылдааның түңнелдери дүжүткүр, чедиишкинниг болган. Бо удаада аар 125 килдиг мөге Седивес Денис түңнел хүреште Новосибирск облазындан Зыков Иваны 2 минута иштинде 10 санга дүрген тиилээш, чемпион болган(тр.Санаа Менги). Ол ышкаш 92 килде СФО-нуң 2022 чылда аныяктар аразында чемпиону Самдан Бады-Маадыр чараш хүрешти көргүзүп, чемпион атка төлептиг болган, 70 килге бирги черни Салчак Хемчик-оол алган (мөгелерниң тр.Чадамба.Александр). База 79 килге УОР-нуң тренер-башкызы Ооржак Комбу-Доржу мергежилин бадыткап чемпионнаан (тр. Ооржак Мерген). Дараазында тиилелгелерни 70 килге Оорҗак Оттук база 57 килге Россияның делегей чергелиг спорт мастери Дондук-оол Хүреш-оол алганнар (мөгелерниң тр. Мортуй-оол Менги). Эң чиик 57 килге Ондар Аяндай чемпионнаан (тр.Сат Оттук). Өске мөгелерден 86 килге Фризен Влад Красноярск база 97 килге Акуничев Никита бирги черлерни алганнар. Маргылдааның чемпионнарынга Россияның спорт мастери деп бедик атка төлептиг болган.

Ол ышкаш Россияда билдингир 2 спорт мастери оолдарлыг, үлегерлиг ада Мортуй-оол Вадим база Авырга спорт школазының алдар-аттыг тренери Түлүш Владимир бичии дуңмаларын, өөреникчилерин эдертип алган маргылдааны көргүскен. Чеже-даа мөгелер, көрүкчүлер эвээш болза, маргылдааны чалгааранчыг эвес болуру-биле, тускай тайбырлакчыны Биче-оол Владимир ышкаш өөредип, белеткээри чугула деп сеткилинден чугааладылар. Маргылдааның соонда Москвадан кол шииткекчи Смирнов Сергей келир чылдан эгелеп, бо турнирже Россияның хөй региннарындан мөгелерни чалаарын сагындырган. Ол ышкаш Совет үеде 5 чыл аттыг стадионга бо маргылдааны сонуургаан көрүкчүлерниң хөй турганын сактып чугаладылар.

Оон аңгыда июль 15-17 хүннеринде Грозный хоорайга студентилер аразынга хостуг хүрешке Универсиада болган сагындыраал. Аңаа бистиң мөгелеривис Чамзын Амир 57 килге 3 дугаар, Монгуш Чаян 65 килге 2 дугаар, уруглар аразынга Даржаа Алдынай 50 килге 2 дугаар база Күжүгет Уранза 57килге 3 дугаар шаңналдыг черлерни элээннер.

Алексей ЧАМБАЛ-ООЛ,
Хоочун спортчу.

Чурукту Интернеттен алган.

Предыдущая запись
Кому положены льготы при поступлении в колледжи и техникумы?
Следующая запись
Мир, любовь, искусство!
Меню