Тывада чиигелделиг хамаатыларга хөмүр дүжүрер чаңгыс хандырыкчыны шилип алган

Республиканың эрге-чагыргазы “Социал хөмүр” төлевилел боттандырылгазы-биле Тывада эвээш хандырылгалыг болгаш хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге халас хөмүр дүжүрүлгезин чаңгыс хүлээникчи – кадыг боктар-биле ажылдап турар регионалдыг оператор «Транспорт сервизи болгаш төлевилели» КУБ-ка бүзүрээн. Тываның Чазааның бо неделяда хүлээп алганы шиитпири-биле, ТР-ниң Одалга болгаш энергтика яамызынга дузаламчы алыкчызынга гуманитарлыг хөмүрнү сөөртүп чедирериниң керээзин бүдүрүлге-биле конкурс чокка чарарын хүлээндирген.

Күрүне керээзи 2023 чылдың декабрь 31-ге чедир күштүг. Ол үеге чедир хандырыкчы «Социал хөмүр» төлевилелдиң шупту киржкичилеринге хөмүрнү дүжүрер ужурлуг. Компания чагыг күүселдезинче субподрядчиктерни хаара тудуп, ажылдың чартыын берип болур.
ТР-ниң Күш-ажыл яамызының дыңнадыы-биле алырга, чылдың-на 3,5 муң өг-бүле чиигелдени ап турар. Өг-бүлелерге 2,1 тонна хөмүрнү, чедери берге черде өг-бүлелерге 4,8 куб одаар ыяшты дүжүрүп бээр. 2022 чылдың одалга сезонунда дузаламчы алыкчылары ниитизи-биле 7,3 муң тонна хөмүрнү алган.

Тываның эрге-чагыргазы чурттакчы чонга хөмүрнүң өртээ аар болганындан, ынчалдыр боттуг дузаны көргүзүп турар. Республиканың Чазаа Тываның даг-руда компаниязы-биле хөмүр-даш уургайындан чурттакчы чонга садар хөмүрнүң өртээн өстүрбес дугуржулганы чарган. 2023 чылда ооң тоннада өртээн 2619,33 рубль кылдыр, үш чыл бурунгаар турганындан безин чиик өртекке дугурушкан.

Хөмүр өртээн таарыштыр тургузуп турза-даа, ооң өртээ аар болуп артпышаан. Амыдырап-чурттаарының хемчээлинден куду орулгалыг өг-бүлелерге, 4 болгаш оон хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге хөмүрнү республика бюджединиң акша-хөреңгизи-биле бүдүрүлгеден садып берип турар. Оон аңгыда, Тыва хөмүр-даш уургайындан кожууннарда хөмүр шыгжаар черлерже, чиигелделиг бөлүкте хереглекчилерниң хериминге чедир хөмүрнү сөөртүп чедирериниң чарыгдалдарын бодунда алган.

Республиканың Одалга болгаш энергетика яамызы чиигелде алыкчыларынга хөмүр сөөртүр хандырыкчыны шын шилип алган деп санап турар. «Социал хөмүр» — ачы-буян төлевилели болганда, ооң күүселдези таарымчалыг болуру эң кол.

Тыва Чазак

Предыдущая запись
Элээдилерниң чайгы үеде күш-ажылы
Следующая запись
Тывада часкы кыйгыртылга-биле 550 оол шериг албанынче аъттанган
Меню