Уругларның чайгы дыштанылгазын айыыл чокка

Бии-Хем кожууннуң удуртукчулары уругларның чайгы дыштанылгазынга болгаш доозукчуларның чаңгыс аай күрүне шылгалдарын эрттирери-биле белеткел ажылдарынга хамаарышкан айтырыгларны сайгарып чугаалашкан.

Аңаа ниити өөредилге черлериниң чайгы дыштанылга үезинге белеткелин болгаш уругларның айыыл чок дыштанылгазын чугаалашкан.
Бо чылын кожуунга июнь 1-ден 24-ке чедир 8 школа чанының лагери ажылдаар. Аңаа 380 уруг дыштаныр. Туранның дугаары 2 база Тарлаг ортумак школазынга капиталдыг септелгени чорудар. Ынчангаш ук школаларның чанынга чайгы лагерьлер ажылдавас.

Оон аңгыда доозукчуларның күрүне шылгалдаларын эрттиреринге школаларның материал-техниктиг баазазын чугаалашкан. Бии-Хем кожуунга бо чылын 9-ку классты 181 өөреникчи, 11-ги классты 56 өөреникчи доозар. Шылгалдалар Туранның дугаары 1 школазынга эртер, суурлардан доозукчуларны школаларның автобустары сөөртүр.

Мира КОНГУЛ-ООЛ

Предыдущая запись
Ачы-буянны кызыгаарлаар эрге кымда-даа чок
Следующая запись
Малым турда, тодуг-ла мен…
Меню