Тываның Чазаа республиканың башкарыкчы кадрлар курлавырын хевирлээри-биле конкурсту чарлаан

Тыва Республиканың Баштыңының Администрациязы база Тыва Республиканың Чазааның күрүне албаны база кадр курлавырының айтырыгларының талазы-биле департамент кадрлар курлавырын хевирлээри-биле, 2021 чылдың сентябрь 7-ден сентябрь 29-ка чедир күрүне хамааты албан-хаакчы албан-дужаалдарже документилерни хүлээп эгелээн. Ханы билиглиг болгаш чүткүлдүг специалистер кадрлар чадазы-биле эрге-чагырганың күрүне болгаш муниципалдыг органнарының удуртукчузунга чедир депшиир аргалыг.
«Тыва Республиканың удуртукчу кадрлар курларывын хевирлээр дээш, ажык конкурсту чарладывыс. Регионнуң байдалын эки талаже өскертиптер күзелдиг шимченгир болгаш инициативтиг удуртукчулар биске херек. Кижи бүрүзү күжүн шенеп болур. Чажырар чүве-даа чок, ээлеттинмээн ажык олуттар барын билир силер. А ынаар кордакчылар үре-түңнел дээш ажылдаарынга белен, ханы билиглерлиг, төлептиг кижилер болур ужурлуг» — деп, Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг айыткан.
А аңаа киржири бөдүүн болгаш көскү.
Конкурска киржир күзелдиг кижилерге дараазында негелделерни тургускан:
а) Россия Федерациязының хамаатызы болур;
б) 25-55 хар назылыг;
в) шииттирип чорбаан база башкарыкчы кадрлар курлавырынче кирер конкурска киржип турар үеде кеземче херээ оттурган дугайында барымдаа чок дугайында шынзылгалыг;
г) ажыл-чорудулгазының угланыышкыны-биле специалитет база магистратурадан куду эвес дээди профессионал эртемниг, ажылдап турар үелеринде эртем-билиин бедиткен (ийи дээди эртемнии, эртем чадалыы, эде белеткелди эрткени, публикациялары дээш, оон-даа өске);
д) Тыва Республиканың күрүне эрге-чагырга органнарынга, тус чер бот-башкарылга органнарынга, организацияларга база оларның тургузуунда кезектерге удуртуп-башкарган арга-дуржулгазы 3 чылдан эвээш эвес;
е) бүзүрелди ышкынганы-биле холбаштыр ажылындан үндүрткен кижилерниң даңзызында кандидаттың дугайында медээниң чогу;
Конкурс документилерин сентябрь 7-ниң 9.00 шактан сентябрь 27-ниң 18.00 шакка чедир хүлээр.
Электроннуг хевирде документилерни rezerv-tuva@mail.ru почтаже азы бо адресче чорудар: 667000, Тыва Республика, Кызыл хоорай, Чүлдүм кудумчузу, бажың 18. Харылзажыр телефону: (39422) 9-72-47, 9-72-44
Конкурсту ийи чадага эрттирер:
а) бирги чадазы – үнелел бээр хемчеглер;
б) ийги чадазы – кордакчы-биле чугаалажыышкын.
Конкурска киржир кандидаттарга конкурстуң болур хүнүн, шагын, болур черин база канчаар эртерин, “Интернет” четкизинге персоналдыг хууда медээлерин (логин, паролюн) 10 хонук бурунгаар дыңнадыр.
Конкурстуң бирги чадазында, телефон, планшет, ноутбук азы компьютер таварыштыр, дараазында билиглерге онлайн-тестированиени эрттирер:
а) Россия Федерациязының Конституциязынга, Тыва Республиканың Конституциязынга;
б) Россия Федерациязының күрүне хамааты албанының хоойлужудулгазынга;
в) Россия Федерациязының коррупцияга удур демисел хоойлужудулгазынга;
г) Россия Федерациязының күрүне дылын билиринге;
д) информастыг-коммуникация технологиялар адырында билиглери база ону ажыглап билиринге.
Тестированиениң харыылары 70 хуу ажыг болган кижилер конкурстуң ийиги чадазынче эртер.
Онлайн-тестирование 2021 чылдың октябрь 8 база 9 хүннеринде эртер магат чок.
Конкурстуң ийиги чадазында кандиттарның боттары-биле чугаалажыр.
Конкурс комиссиязының хуралында, кандидаттар шилип алганы күрүне органының азы организацияның ажыл-чорудулгазының көргүзүглерин экижидер талазы-биле бодунуң сүмелеп турары организастыг болгаш экономиктиг хемчеглеринге 5 минутаның аас-биле таныштырылгазын кылыр (Тыва Республиканың күүсекчи эрге-чагыргазының шилип алганы органында ажыл байдалын боду шинчилээш).
Комиссия кежигүннери таныштырылганың база хуу чугаалажылганың түңнели-биле, кандидаттың профессионал болгаш хуу шынарларынга үнелелди бээр.
Конкурска киржир күзелдиг Россия Федерациязының хамаатылары оон өске кандыг документилерни киирерин Тываның Чазааның албан езунуң сайтызында “Кадрлар политиказы” деп кезектен көрүп болур — https://rtyva.ru/content/1331/ .
Мөөрей дугайында тодаргай медээни республиканың Чазааның албан ёзунуң сайтызында «Кадрлар политиказы» кезектен көрүп ап болур: https://rtyva.ru/content/1314/.
#тыва_чазак
Предыдущая запись
Кызыл хоорайның Восток микрорайонунда орукту чаартып турар
Следующая запись
МГЕР запускает конкурс проектов для создания студенческих пространств
Меню