ТР-ниң Аныяктар Чазааның чаа составын хевирлеп турар

Аныяктар Чазаа деп чүл ол? Бир дугаарында бо айтырыгга харыылап, оолдар-уругларга тайылбырны кылдывыс. Аныяктар Чазаа Тываның чазааның чанында коллегиалдыг орган болур. Ол хөй-ниити үндезинде ажылдап турар.
Аныяктарны республиканың социал-экономиктиг амыдыралынче хаара тудары, аңаа санал-оналдарын киирери, салым-чаяанныг аныяктарны эртем, чогаадыкчы ажыл-херектерже хаара тудары, аныяк кадрлар курлавырын тургузары дээш оонда өске сорулгаларны Аныяктар Чазаа күүседир.
Аныяктар Чазааның чаа составын тургузары-биле, мөөрей чарлаттынган. Аңаа киржирде, дараазында адреске бүрүткедир:АИС «Молодежь России» — https://myrosmol.ru/event/96984
Мөөрейни Тываның Аныяктар херээниң талазы-биле агентилели организастап турар.

Владислав Ховалыг, Тываның Баштыңы: — Тывада төрээн чериниң хөгжүлдези дээш бурунгаар үзел-бодалдыг аныяктар эвээш эвес. Салым-чаяанныг болгаш бурунгаар чүткүлдүг аныяктарны республикавыстың сайзыралынче хаара тудар болза, эки деп бодалдыг мен. Аныяктар херээниң талазы-биле агентилелге ТР-ниң Аныяктар Чазааның чаа составын хевирлээрин даастым.
Күүсекчи эрге-чагырганың арга-дуржулгалыг эргелекчилериниң удуртулгазы-биле, Аныяктар Чазаа регионнуң социал-экономиктиг хөгжүлдезин боттандырар планга хамаарыштыр боттарының санал-оналдарын киирер аргалыг. Ол дээрге кадрлар курлавырын хевирлеп алырынга тергиин орук-тур. Ооң-биле чергелештир, эң-не кол чүүл — аныяк кижилер бистиң салгалдарывыс чурттап артар тергиин келир үени тургузарынга үлүг-хуузун киирер аргалыг болур.

Мира КОНГУЛ-ООЛ.
Чурукту Интернеттен алган.

Предыдущая запись
«Урянхай» мода агентилелиниң мугур 10 чыл ою болуп турар
Следующая запись
Street Workout
Меню