Шылгалда: доозукчуга сөс

Бо чылгы школа доозукчуларының күрүне шылгалдалары адакталып турар. Баштайгы дужааган шылгалдаларның түңнелдери билдинип келгилээн.
Кызылдың 9 дугаар гимназиязының 9 в клазының тергиин өөреникчизи Донгак Николь база-ла өске эш-өөрү-биле кады күрүне шылгалдаларын дужаап дооскан болгаш, сөөлгү дужааган эртемнериниң демдектерин манап турар. Никольдан экзаменнерге канчаар белеткенип турганының база шылгалдаларга хамаарыштыр база улаштыр кандыг сорулгалар салып алганының дугайында айтырдым.

– Бо чылын мен 9-ку классты доозуп тур мен. Күрүнениң түңнел шылгалдалары деп адап турары экзаменнерге шагдан тура белеткенип эгелээн бис. 8 класс­ка кээривис­ке, башкыларывыс бисти шылгалдалар дужаарының чуруму-биле таныштырып эгелей берген турган. Боттарывыс база харыысалгавыс бедидип, 8-ки класстан-на янзы-бүрү сайттар-биле таныжып, шылгалдаларга белеткенириниң аргаларын дилеп тып турдувус. 9-ку класска келгеш, сентябрьдан тура-ла шуут-ла, шылгалдаларга белеткенип кириптивис.

Малина СОЛУН-ООЛ.
Фото: В. Шайфулин

Долузу-биле #тыванын_аныяктары солуннуң июнь айда үндүрүлгезинден номчуп болур.

Предыдущая запись
Волонтеры Чемпионата встретили новые делегации
Следующая запись
Хостуг хүрешке Россия чемпионадының мөгелери деңзи эртип турар
Меню