Школачыларның тура-соруун көдүрер шимчээшкин

2020 чылда «Россияның школачыларының шимчээшкини» Бүгү-россияның ниитилел-күрүне организациязы тургустунгандан бээр 5 чыл оюн демдеглээн. Ук организация 2015 чылдың октябрь 29-та Россияның Президентизи В. Путинниң № 536 Чарлыы езугаар тургустунган. Тывага ооң даргазы кылдыр Наталья Самчид-оол соңгуттурган, а координатору – Эртине Куулар.
Февраль айда «ТА»-ның аалчызы – Эртине Куулар. Ол солунувустуң номчукчуларынга «Россияның школачыларының шимчээшкини» хөй-ниити организацияның ажыл-чорудулгазын кысказы-биле таныштырган.
— Эрткен чылын регионалдыг салбыр 5 чыл болган байырын онлайн-хевирге эрттирген. Ооң киржикчилери ук шимчээшкинниң активчилери болгаш өске-даа чалаттырган аалчылар болган. Оларның аразында парламентиниң спикери кан-оол Даваа, Республиканың кижизидилге болгаш корум-чурум үрээшкиннериниң профилактиказы төптүң директору Сергей Лопсан база РШШ-ниң даргазы Наталья Самчид-оол бар.
Беш чыл иштинде школачыларның шимчээшкини кандыг ажыл-херектерни кылганыл деп айтырыг черле тыптып кээр. Ону кысказы-биле чугаалаар болза, ниити өөредилге организацияларынга болгаш «Эврика» немелде өөредилге төвүнге 165 аңгы-аңгы угланыышкыннарлыг ажылдарны чоруткан. Бо чылдар дургузунда 2000 хире киржикчилиг 7 слетту эрттирген. Россияның «Океан», «Орлёнок», «Смена» дыштанылга төптеринге 48 уругну дыштаныдрган. Оон аңгыда янзы-бүрү Бүгү-россия чергелиг мөөрейлерге 50 школачы тиилекчи болган. 4 аңгы грантыларны тиилеп ап, 1 сая ажыг акшаны алган. Ооң аразында Кызылдың дугаары 5 гимназиязы «РШШ – бот-эргелелдиң девискээри», «Буянныг чорук дыштанылгаже чорбас» деп төлевилелдери-биле 530 муң акшаны алган.
Бо 5 чылдың иштинде школачылар «Бистиң Маадырларывыс» деп массалыг ужуражылгаларга 100 ажыг солун кижилер-биле ужуражып чугаалашкан. Бо хемчегни ооң соонда «РШШ-тиң тергиин ужуражылгалары» деп эде адаан болгаш, аңаа 4000 ажыг киржикчи 50 хире аалчылар-биле ужурашкан.
Билир болгай бис, эрткен чылын маадырлыг чоруктарны кылган школачыларга «Буянныг чүрек» хөрек демдектерин тывыскан. Ында база бистиң шимчээшкинивистен уруглар-ооолдар бар. Оон аңгыда уругларның чайгы дыштанылгазын организастаарынга база дузалажып, янзы-бүрү хемчеглерни эрттирген бис.
Мында чүгле уругларга хемчеглерни эрттирери эвес, а башкылар боттары база билиин бедидип, янзы-бүрү семинарларга киржип турарын сагындыраал. Чедиишкинниг ажыл-чорудулгазы дээш башкылар Юлия Смайловских, Долана Монгуш, Евгения Леликова Россияның Президентизиниң грамотазы-биле шаңнатканнар.
Алена НАН-ХОО.
#Россиястранавозможностей #движениешкольников #тыва #молодежь #тыванын_аныяктары_сылдысчыгаш
Предыдущая запись
Улусчу эгелээшкиннер чылында студентилерниң үлүг-хуузу
Следующая запись
Аныяктар ордузунче далажыңар!
Меню