Школачыларның чаа чаңчылы

Чурттуң Президентизи В. Путинниң саналы езугаар Сүт-Хөл кожууннуң Кара-Чыраа ортумак школазы понедельник санында бирги кичээлди Россияның тугун көдүрер ыдыктыг хемчегден эгелээр. Оон аңгыда чыскаал үезинде Россияның болгаш Тываның ыдык ырларын күүседир.

Сентябрьның бирги понедельнигинде 7 шак 45 минута турда, школаның шупту өөреникчилери чыглып келген. Чыскаалга 1-ден 11 класс чедир өөреникчилер киришкен. Ниитизи-биле 138 өөреникчи, 15 башкы база 6 техниктиг ажылчыннар чыылган.

Школаның ОБЖ башкызы Э.К. Куулар тукту көдүрер хүндүткелдиг эргени 9-ку классчы С. Жуковка тывыскан. Ол – Кара-Чыраа ортумак школазының тергиин эки өөредилгелиг, сумо секциязының киржикчизи база хүрешке сундулуг оол. Сувандии чаңгыс эвес удаа республика болгаш кожуун чергелиг маргылдааларга киришкен.

Чурттуң тугун көдүрер хемчег өөрүшкү-маңнайлыг, хей-аът көдүрлүүшкүүннүг эрткен. Школачыларның амыдыралында база бир чаа ыдыктыг чаңчыл немешкен. Ооң-биле кады уругларның сагыш-сеткилинге төрээн чуртунга ынакшыл болгаш чоргаарал оттур дээрзи чугаажок.

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

Предыдущая запись
35 педагогов с разных регионов России прошли в полуфинал телешоу «Классная тема»
Следующая запись
КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ФОТОГРАФИИ «МНОГОЛИКАЯ ТУВА — 2022»
Меню