Россияның Студенчи чазынга тывкужуларның көрүлдези тергиин болган

ТывКУ-нуң парлалга албанының дыңнадып турары-биле, ТывКУ-нуң студентилери Россия чергелиг Студенчи часка боттарының регионалдыг программазын тергиин эки күүсеткен. Харын-даа жюри кежигүннери тура, адыш часкаан.

Дүүн, май 18-те, Нижний Новгород хоорайга Студенчи частың регионалдыг программалар көрүлдези доозулганын сагындыраал. Үш хонук дургузунда Россияның субьектилеринден 30 шоу-көргүзүглерни бараалгаткан. А ТывКУ-нуң студентилери «Кым сен, тыва кижи?» деп программазы-биле ук хемчегге киришкен. Оларның программазы  тыва чоннуң төөгүзүнден тургустунган: тыва эки турачыларның маадырлыг чоруу – маадырларның аттары төөгүде арткан.
Студенчи чогаадыкчы чорукту хөгжүдери-биле деткимче программазының регионалдыг менеджери Руслан Кибешев  тыва студентилерниң көрүлдезиниң соонда, бодунуң блогунда мынчаар бижээн: «Сценаже артык чүнү-даа үндүрбейн, тергиин национал «регионалканы» кылырының чижээ бо-дур. Бодунуң онзагайы-биле, тускай атмосферазы-биле. Бо оожум, далаш чок, медитативтиг программа болур, сагы-сеткил-биле, угаан-бодал-биле-даа дыштандым. Бир талазында орус дыл кырында эвес болганын хараадап болур, ынчалза-даа шак-ла ында ооң кайгамчыктыы илереттинген – шупту чүве сөс чокта-ла билдингир. А оларның ча-согун-биле тулчуушкунче үнүп турганы – мага-ботту чымырартыптар. Бо дээрге жюри кежигүннери тура адыш часкаар таварылга-дыр…»

«Бистиң көрүлдевис соонда, жюри кежигүннери шупту сценаже үнүп келген. Көрүкчүлер бистиң национал хептеривисти дыка сонуургаан. Фестивальдың аалчылары-даа, киржикчилери-даа бистиң-биле чурукка тырттырып алырын күзеп турган»  — деп, филология факультединиң студентизи Сайдаш Таскый дыңнаткан.

 

«Баштай программавыс тыва дыл кырында дээш аажок сагыш аарып турдувус. Харын-даа көрүлдевистиң уран-чечен очулгазын белеткеп алган бис. Студентилерниң тергиин күүселдезинден жюри кежигүннери сөс чокка-ла шуптузун билген. Студентилеривис боттарының рольдарын ол хире эки ойнаан. Бир дугаар бодунуң билбес дылының утказын билип алганын жюриниң бир кежигүнү чугаалап турду – деп, ТывКУ-нуң Аныяктар политиказының талазы-биле эргелелиниң өөредилгеден дашкаар ажылдар талазы-биле килдизиниң специализи Айлана Монгуш чугаалаан.

#ТувГУ #студвесна2021 #студенты #региональные_выступления #НижнийНовгород #Кто_ты_тувинец #РСМ

Предыдущая запись
Будь в тренде!
Следующая запись
В некоторых избирательных округах конкурс достигает 15 человек на место
Меню