Оюмаа НУРСАТ: “Уругларга чаа билиглер бээри – өөрүшкү”

✅ Чыл санында-ла чаа мергежил чедип ап, дооскан эртеминиң шынзылгазын холга тудуп, күш-ажылчы базымын эгелеп турар аныяк специалистер хөй. Олар республиканың аңгы-аңгы адыр­ларында ажылчын коллективтериниң одуругларынче немежип турар.
Оларның аразында өөредилге албан черлеринде аныяк башкылар бар. Оларның бирээзи Оюмаа Владимировна Нурсат-биле «Тываның аныяк­тары» солуннуң штаттан дашкаар корреспондентизи чугаалашкан.

— Бодуңарны таныштырып көрүңерем, Оюмаа Владимировна. Кайы чер чурттуг силер? Чажыт эвес болза, хар-назыныңар ам кайы хирел?
-Тес-Хем кожууннуң Самагалдай суурунга төрүттүнген мен. Ам 23 харлыг мен.
— Кайы өөредилге черин доостуңар?
— Тываның Күрүне университединиң филология факультединиң тыва дыл, чогаал болгаш англи дыл салбырын 2020 чылда дооскан мен.
— Башкы болур күзел силерге канчап тыптып келгенил?
— Черле бичиимде-ле башкы болуксаар турган мен. Авам база орус дыл, литература башкызы чораан, ынчангаш бодум башкы болганымга, авамның салдары улуг болган деп бодаар мен.
— Дээди өөредилге черин дооскаш, төрээн чериңерден өскээр ажылдаар күзел турган бе?
— Өскен-төрээн суурумга, төрээн школамга ажылдаарымга, меңээ эки-дир. Оон аңгыда, өөреникчилер-биле ажылдаары бир тускай. Оларның аажы-чаңы бот-боттарынга дөмейлешпес, чаптанчыг болду. Оларга чаа билиглер чедирери — өөрүшкү. Уруглар-биле ажылдааш, школаның делегейи бир өске-дир деп билдим. Ынаар шымнып кире бээрге, кижиниң амыдырал-чуртталгаже көрүжү өскерли бээр.
Башкы мергежили дээрге эң-не ажыктыг мергежил. Кажан-даа херек мергежил кылдыр санаар мен.
— Башкы кижиниң кол-ла шынары кандыг болур деп бодаар силер?
— Кол-ла чүүл – уругларга ынак болуру болгаш чаартылгаларже чүткүл деп бодаар мен.
Алена НАН-ХОО.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
 Аныяктарны чурумга кижизидер аргалыг
Следующая запись
Лучшая команда мира по Dota 2
Меню