Мөңге-Байыр Ондарга

Хөглүг болгаш солун оюн
»Хуулгазын шөлге» бо хүн
Хөөмейин, ыры-шоорун
Көвей чонга бараалгаткаш,
Кол-ла чурттуң банкызының
Кончуг диген шыырактарын
Ондар оглу Мөңге-Байыр
Ойнагаштың тиилеп алды!

Ол-ла турган янзы-бүрү
Оолдардан көңгүс өске
Оожум, топтуг аажы-чаңныг
Онза-ла-дыр Тывам оглу!
Барабанны тырыкылааш,
Бар-ла үжүүн шупту адап,
Даап салган тывызыкты
Дарый дораан адай каапты.

Удукчунуң сөөлүнде оюнунда
Узун, берге, нарын сөстүг
Бодалганы үр-даа эвес
Бодангаштың тып аарыңга,
Барык бүгү тыва чонуң
Бажыңында өөрээнинден
Каттыржыырга эскертинмес
Карак чажы бүлдеш дээн боор.

Хөөмейлээр, каргыраалаар
»Коңгурейниң» ыраажызы
Ховар үннүг, Тыва эрниң,
Коңгар-оолдуң оглун көргеш,
Алдарлыг-ла артизивис
Адаңны бис сактып келгеш
Ала чайгаар чоргааралдан
Агып батты дамды чаштар.

Көрүкчүлер, Лёня акый
Көзүлдүр-ле сени дээштиң
Улай-улай адыш часкап,
Угааныыңны магадады!
Уткуй үнген чаа чылда
Улуг-биче арат-чонуң
Хей-аъдын сен көдүрүптүң,,
Кедергей-дир, Мөңге-Байыр!

Четтирдивис сеңээ, дуңмай,
Чедиишкинни күзеп тур бис!

Чечена Монгуш
декабрь 25.20 ч
#Полечудес #Тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Елка Главы РТ пройдет в онлайн формате
Следующая запись
Филиал ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса Республики Тыва» поддержал акцию по оказанию помощи медикам Тывы
Меню