КИБЕРДРУЖИНА ОТРЯДЫ –ТЫВАДА

706

Амгы үениң аныяктарының болгаш элээдилериниң амыдыралы социал четкилерже, Интернетче көже берген деп болур. Олар хостуг үезиниң хөй кезиин ынчаар эрттирип турар. Интернетте болгаш социал четкилерде эрге-хоойлуга удур медээлерни номчуп, ону тарады бээр таварылгалар-даа болу бээр.
Тываның девискээринде «Кибердружина» деп чаа отряд бичии уругларның, элээдилерниң кадыкшылынга, сайзыралынга хора чедирип болур медээлерни интернет четкизинге таарын болдурбайн, ындыг чорукка удур туржур сорулгалыг ажылдаар.
Кибердружинаны ТР-ниң ИХЯ-ның эгелекчи саналы-биле тургускан. Назы четпээн уругларның херектериниң талазы-биле, экстремизмге удур, наркотиктер саарылгазының контрольдаар талазы-биле ведомствонуң кезектери кады демнежип ажылдаар, Кибердружинаның ажыл-чорудулгазын уштап баштаар, организаастаар дугайында дугуржулганы кылган.
«Тываның буянныг чүректери» аныяктарның организациязы кады ажылдаарынга чөпшээрежип, дугуржулгага адын салган. Кибердружинаның составында аныяктар шимчээшкининиң волонтерлары бар.
«Кибердружинаның» активистери «Интернет» четкизинден эрге-хоойлуга удур дараазында медээлерни илередип тывар.
— Суртаал, реклама уткалыг, наркотиктер тарадыры ышкаш билдинер;
— Бичии уругларның, элээдилерниң, аныяктарның кадыкшылынга, сайзыралынга хора чедирер, ооң иштинде бир-ле кижиже азы бөлүк улусче шорлуп чөңгээлээринче ыдалаар (буллинг);
— Экстремисчи демдектерлиг материалдар (парлаан чүүлдер, тайылбырлар, чуруктар);
— Бодунуң амы-тынынга четтинеринче кыйгырыг уткалыг медээлерни «Интернеттен», социал четкилерден илередип тывар.
Интернетти идепкейлиг ажыглап чоруур, быжыг хамааты туруштуг кижи бүрүзү Кибердружинаның ажыл-чорудулгазынга каттыжып, ажыктыг ажыл-херекке киржип болур.
ТР-ниң ИХЯ-ның бүзүрел телефону: 9-35-97,
ТР-ниң ИХЯ-ның Наркотиктер саарылгазын контрольдаар талазы-биле эргелели – 3-10-50.

ТР-ниң Наркотиктер саарылгазын
контрольдаар талазы-биле эргелели

Предыдущая запись
ЧУРТ ДУГАЙЫНДА СОЛУН ФАКТЫЛАР
Следующая запись
Кара-оол предложил разделить его должность надвое
Меню