Каяа дуза херек-тир: ында бис

Чер бажыңнарда кылыр ажыл-ла хөй. Ыяш чарар, хөмүр киирер, от салыр, суг суглаар дээш-ле баар… А часкы үеде, агаар-бойдустуң чылып эгелээни-биле, кырашадан хар дүжүрери база бар.

Кызыл хоорайның чер бажыңнарында чурттап чоруур улуг назылыг чурттакчылар, хоочуннар эвээш эвес. Республиканың идепкейлиг аныяктары оларга дуза кадары эки чаңчыл апар чыдар. Бо удаада «Молодежка/ОНФ» хөй-ниити организациязының аныяктары Кызыл хоорайда кырган-аваның бажыңының крышазындан харны дүжүргеш, херим иштин аштап-арыглаан.

Предыдущая запись
«Тывамедиабөлүк» 3 харлаан
Следующая запись
#Объясняем_Тыва
Меню