«Камчатка-2021» күш-ажылчы төлевилелге ТывКУ-нуң студенчи отряды тергиидээн

Камчаткага регионнар аразының студенчи төлевилелин албан езу-биле хаап, түңнелдерин үндүрген. Аңаа ТывКУ-нуң студенчи отрядындан 9 кижи киришкен. Ийи ай дургузунда олар балык болбаазырадып кылыр «Лойд-Фиш» КХН-ге ажылдаан. Аныяктарның чайгы күш-ажылын түңнээн соонда, бүдүрүлге ажыл-агыйы, комиссаржы ажыл-чорудулга болгаш тергиин киржикчилерни илереткен. «Камчатканың регионнар аразында күш-ажылчы төлевилелиниң тергиин командири» атка Алина Дажы-Даваа төлептиг болган. Александр Ондар, Кирилл Шарапов болгаш Эльдар Чамьян «Лойд-Фиш» КХН-ниң тергиин ажылчыннарының санынче кирген.
«Камчатка-2021» мээң улуг чуртталгаже эге базымым болур. Маңаа келгеш, боду база өскелер дээш харыысалганы билдим. Берге-даа, нарын-даа үелер турган, ынчалза-даа ол бүгү шупту үнелиг. Эң-не эки сактыышкыным – эш-өөрүмнүң өөрүшкүлүг арын-шырайы, олар мени кезээде деткип турган. Ажыл соонда, отрядывыс ырын ырлажып, темалыг хемчеглерге белеткенип турган бис. Шуптувус бир демниг болганывыска, өөрүүр мен» — деп, Алина Дажы-Даваа дыңнаткан.

#ТувГУ #Камчатка2021 #трудовойпроект #ООО_ЛойФиш #студотряды #РСО #россиястранавозможностей

Предыдущая запись
Тува перейдет на новый стандарт школьного образования 
Следующая запись
Другое дело
Меню