Хөгжүмчүлер, дизайнерлер, самчылар социал ужур-уткалыг төлевилелдерин бараалгадыр

«Россияның аныяктары» АИС-те Бүгү-россия чергелиг культураның болгаш уран чүүл аныяк ажылдакчыларының «Таврида» шуулганын чарлаан. Чагыгларны июль 12-ге чедир хүлээр. Мөөрейге 14 хардан 35 харга чедир «Таврида» шуулганынга бүрүткеткен хамаатылар киржип болур. Аныяк кижилер дараа­зында угланыышкыннарга төлевилелдерин камгалап болур:
«Чогаадыкчы аныяктарның бот-идепкейи»;
«Студенчи бот-идепкей»;
«Социал лифтилерниң хөгжүлдези»;
«Аныяктарның медиазы».
Төлевилелдерни амыдыралга боттандырар үези 2021 чылдың июль айдан 2022 чылдың июнь айга чедер.

«Таврида 5.0» шуулганның Тывада координатору элээн каш чылдар ишти Сайлык Олчат-оол болуп келген. «Тываның аныяктары» солуннуң штаттан дашкааар коррес­пондентизинге шуулганның дугайында мынчаар таныштырган.

— 2 чыл бурунгаар Крым чартык ортулукка «Таврида 5.0» деп культура болгаш уран чүүлдүң аныяк ажылдакчыларының 5-ки чыыжы болуп турда, аңаа киришкен мен. Чыыштың кол сорулгазы — аныяк кижилер боттарының чогаадык­чы бот-идеп­кейин боттандырарынга про­фессионалдыг каттыжылгаларны тургузар, чаңгыс аай үзелдиг кижилерни чыып, хөй-ниитиниң болгаш күрүнениң деткимчезин дээштиг механизмнер дузазы-биле алыры болур. Сөөлгү 4 чыл иштинде шуулганның киржикчилери грант мөөрейи езугаар 70 сая акшаны төлевилелдерни боттандырарынче чарыгдаан. 2015 чылдан бээр Россия­ның 85 аңгы регионнарындан уран чүүл талазы-биле эң ховар дээн сүүзүннүг билиг­лерни болгаш дагдыныкчы-эксперттерниң дузазын 12.000 аныяк композиторлар, музыкантылар, хореографтар, чогаалчылар, шүлүкчүлер, режиссерлар, актерлар, чурукчулар, скульпторлар, архитекторлар болгаш дизайнерлер алганнар. «Таврида» шуулганы культура болгаш уран чүүл адырында ховар дээн өөредиглиг платформа болуп турар. Аңаа «сылдыс­тар» төрүттүнүп, чок дээн чогаадыкчы ужуражылгалар эртип турар. Крымның күштүг энергиязы чыыштан чанып келгеш, төрээн черинге культураны сайзырадыры-биле чугула айтырыгларны шиитпирлээринге дузалап, чаа-чаа бедиктерни чедип алырынга болур. Чыыштың ажылы чуртта культураның шупту хевирлерин, ыры-хөгжүмден эгелээш театрга чедир каттыштырып турар.

«Алтай. Өзүлдениң базымнары» деп 10-гу Бүгү-делегей чергелиг аныяктар чыыжының, «Команда Тувы-2030» чыыштың киржикчизи, республика иштинде хөй-ниити ажылдарының идепкейжизи, Ак-Довурак даг техникумунда тыва дыл болгаш литература башкызы Сайлык Борисовна Олчат-­оол каш чыл улаштыр база бир чугула төлевилелдерниң бирээзи — «Таврида 5.0» деп аныяктар чыыжында Тываны төлээ­лээр аас-кежиктиг болган.
Алена НАН-ХОО белеткээн.

#таврида #форум #тыванын_аныяктары #гранты

Предыдущая запись
Кванториум – ажыктыг шөлчүгеш
Следующая запись
Чурттакчы чонга эки медээ
Меню