Эрге-чагырга студентилерниң холунда!

Бөгүн ТывКУ-га студентилерниң Бот-эргелел хүнү эрткен. Эрге-чагырга чаңчыл езугаар чүгле Башкының хүнүнде студентилерниң холунче кирип турган болза, бо чылын Татьянаның хүнүнде база оларга эрге-чагырганы хүлээткен. Студентилер лекцияларны номчуп, харын-даа факультеттерниң, институттарның болгаш дээди өөредилге чериниң өске-даа салбырларының удуртулгазын холунга алган. Тываның дээди өөредилге чериниң идепкейжилери, тергиин өөредилгелиг студентилери ТывКУ-нуң ректору, проректорлары, факультеттерниң деканнары, кафедраларның эргелекчилери болган.

Шак мындыг арга-дуржулга студентилерниң лидержи шынарларын илередиринге дыка дузалыг деп, ТывКУ-нуң удуртулгазы санап турар. Студент-башкылар боттарының мурнунга салдынган белен эвес сорулганы ажып эрткен.

Дээди өөредилге чериниң ректорунга филология факультединиң студентизи Дугер Салчак томуйлатканын сагындыраал. Сайын Ондар ЕГФ-тиң деканы болган, ол кол корпуска лекцияны база эрттирген. Ооң студентилери кылдыр факультеттиң башкылары база биология эртемнериниң кандидады Елена Ондар киришкен. «Бо кичээлге кадык амыдыралдың овур-хевирин сайгарып чугаалаштывыс. Амгы үеде кадык амыдырал кол черни ээлеп турар болгай» — деп, Елена Ондар демдеглээн.

Студентилер бир хүн иштинде-даа болза, холга кирип келген эрге-чагырганы шыңгыызы-биле  хүлээп ап, боттарының эрге-дужаалынга шын сеткили-биле ажылдааннар.

#ДеньСамоуправления #ТувГУ #ТатьянинДень #ДеньСтудента

Предыдущая запись
Татьянаның хүнү-биле
Следующая запись
Ректорнуң балындан фоторепортаж
Меню