Эчис сорулгаларны чедип алыры-биле бурунгаар көрүштүг аныяктар чыылган

«Эчис сорулганың девис­кээри» шуулганның аныяк специалис­теринге чуртта ажыл-агыйның кедизин таныштырган. Аныяк­тар шуулганының үшкү ээл­чээнде Москва облазының Солнечногорск девис­кээринге эрткенин сагындыраал. Аңаа чурттуң 71 регионундан 350 кижи киришкен. Тываны ТКУ-нуң студентизи Айлана Дивии төлээлээн.

«Эчис сорулганың девискээри» –­ Россияда эң-не улуг өөредилге шөлчүгежи болбушаан, бүдүн чурттуң ажыл-чорудулгазының шупту адырларындан аныяк кижилерни чыып турар. Ук шуулган «Россия – хөй арга-шыдалдарлыг чурту» программаның иштинде кирип турар болгаш, бодунуң эчис-сорулгаларын чедип алыры-биле бурунгаар көрүштүг аныяктарны хаара туткан.
Аныяктар чыыжынга оларның профессионал каттыжылгалары хевирлеттинип, ниитилелдиң, күрүнениң болгаш өг-бүлениң кижизидикчи ужур-утказын быжыглаар өөредиглиг девискээр болур. Оларга спикерлер болгаш чалаттырган аалчылар – коучтар, сайгарлыкчылар, авторлар болгаш оон-даа өскелер дузалажыр.
Ооң байырлыг ажыдыышкынынга «Россия – хөй арга-шыдалдар чурту» АКХО-нуң чиңгине директорунуң оралакчызы Антон Сериковтуң дыңнатканы-биле алырга, киржикчилер профессионал сайзыралга хамаарыштыр айтырыгларны сайгарып чугаалашкан. Оон аңгыда, өөредиглиг шөлчүгештерге LG Electronics компанияның төлээлери, үшкү ээлчегниң партнерлары аныяк­тарны кады ажылдажылгаже чалаан. Подмосковьеде российжи LG заводу аныяктарга стажировкалаар база ажылга тургустунуп алыр арганы берип турарын сагындыраал.
«Маңаа келгеш, дыка хөйнү билип ап, боттарывыстың потенциа­лывысты ажыттывыс. Өске регионнардан келген киржикчилер-биле моон-даа соңгаар кады харылзажыры-биле телефоннарывыс дугаарларын солчуп ап турдувус. «Эчис сорулганың девискээри» шуулганның ажыл-ижи меңээ дыка таарышты. Ам республикавыска база ону аныяк­тар ортузунга тарадырынга белен мен» – деп, Тываның күрүне университединиң физика-математика факультединиң студентизи Айлана Дивии чугаалаан.
Шуулганның дөрткү ээлчээнге Тывадан «Аныяк Гвардия» хөй-ниити организациязының удуртукчузу Самир Аспан-оол база киришкен.
Шуулганның политиктиг ээл­чээнге 350 хире аныяк кижилер бүдүн чурттан чыглып келген. Аңаа политологтар, журналистер, парламентилерниң аныяк төлээлери киришкен. Чыыштың киржикчилери неделя дургузунда өөредиглиг программаны эртип, солун аалчылар-биле ужуражып, командалар аайы-биле ажылдап турган.
«Аныяктар шуулганынга баргаш, чуртувустуң аңгы-аңгы булуңнарындан чаңгыс аай үзел-бодалдыг эш-өөрнү тыптым. Регионалдыг аныяк гвардейжилер-биле арга-дуржулгавысты солчуп турдувус. Аңаа бисти позитивтиг контентини тургузарынга өөредип, социал четкилерге боттарын канчаар көргүзерин болгаш сөзүглелдерни шын бижип, чуруктарны шын тырттырарынга өөредип турду. Күрүне Думазының фракцияларының удуртукчулары-биле солун ужуражылгалар эрткен. Оон аңгыда, даштыкы херектер яамызының албан езу төлээзи Мария Захарова, хөй-ниитиниң бодалдарын сайгарар төптүң директору Валерий Фёдоров болгаш өске-даа спикерлер-биле ужуражылгаларны сонуургадым» – деп, Самир Аспан-­оол бодалдары-биле үлешкен.

Алена НАН-ХОО.
Чурукту социал четкилерден алган.

#россиястранавозможностей #тыванын_аныяткары #молодежныйфорум

Предыдущая запись
Фотоконкурс «Русская цивилизация
Следующая запись
Аныяк специалистерни көдээже хаара тудар дээш…
Меню