Чайын 153 лагерьге 16 муң ажыг уруг дыштаныр

Чайгы дыштанылганы уруг бүрүзү четтикпейн манаар, а сагыш човаачал ада-ие бодунуң төлүнге солун болгаш ажыктыг дыштанылганы организастаарын күзээр. Бо чайын Тываның девискээринге 7 хардан 17 харга чедир назылыг 16 муң ажыг уруг 153 лагерьге дыштаныр, оларның аразында 135 хүндүскү лагерь база 18 стационар лагерь. Ол ышкаш кадыының байдалы-биле кызыгаарлыг уругларга “Ушарики” биле “Веселый муравейник” деп ийи лагерьге ийи ээлчег ажылдаар.

Бо чылын уруглар лагерьлеринче путевкалар өртээ: хүндүскү лагерьлерже – 5 145 р., стационар лагерьлерже – 14 385 р. Эрткен чылдан тура, ада-ие уругларынга чайгы дыштанылга лагеринче путевкалар саткан өртээниң чартыын кэшбэк программазы-биле эгидип ап эгелээн.

Уруглар лагеринче путевка өртээнден “Кэшбэк” 50% программа деп чүл? Путевканың өртээниң чартыын эгидип ап болур арганы уругларның кэшбэк программазы берип турар. Мирпутешествий.рф порталче кирип, тааржыр лагерьни база сменаны шилип алгаш, “МИР” карта-биле садып алыңар. Беш хонук дургузунда 20 муң рубльден хөй эвес, 50% кэшбэк агар санче кирер.

Март 31-ден август 31-ге чедир “Мир” лоялдыг карта эдилекчилериниң Программазында бүрүткеттинген “Мир” карта-биле уруглар лагеринче путевка сатканындан кэшбэк 50%-ну ап болур.
Путевканы канчаар халас ап азы кэшбэк-биле садып ап болурул? Лагерьже халас путевканы ап болур уруглар:
• хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерден уруглар;
• инвалид байдалдыг, кадыының байдалы-биле кызыгаарлыг уруглар;
• өскүс уруглар;
• бир кижиге онааштыр амыдыраарынга эң-не эргежок чүүлдерден куду орулгалыг өг-бүлелерде кижизиттинип турар уруглар;
• ада-иезиниң кайы-бирээзи I азы II дугаар бөлүктүң инвалид байдалдыг, чок болза дайын хоочуну болур уруглар;
• дескен болгаш өскээр көжер ужурга таварышкан өг-бүлелерден уруглар;
• олимпиадалар, конкурстар, маргылдаалар тиилекчилери.
Аңгы демдеглеп каар чүүл – Профэвилел лагерьлери: “Чагытай” 34000 руб. (11.03.2022г №8 Тываның Президиумунуң культура ажылдакчыларының профэвилелиниң девискээрлиг организациязының доктааткан доктаалы езугаар коммерциялыг өртектер). «Орленок» уругларның кадыкшыдылга лагери – 34 000 руб. (ТР-ниң Хереглел эвилелиниң баштаар чериниң доктаалы-биле тургускан коммерциялыг өртек).
#минобразованиятыва
#лок2022
#детскийкэшбэк
#детскиелагерятувы

Предыдущая запись
Армияга аъттарны белекке берген
Следующая запись
Тес-Хемниң араттары аъттарны белекке берген
Меню